< HOME

Regulamente Competitionale      

F1A F1B F1EF1G F1H MAX INDOOR 

 

 

3.1. CLASS F1A – GLIDERS

3.1. CLASA F1A - PLANOARE

 

3.1.1. Definition

3.1.1. Definiție

 

            Model aircraft which is not provided with a propulsion device and in which lift is generated by aerodynamic forces acting on surfaces remaining fixed in flight except for changes of camber or incidence. Model aircraft with variable geometry or area must comply with the specifications when the surfaces are in minimum and maximum extended mode.

            Aeromodel care nu este prevăzut cu un dispozitiv de propulsie și la care portanța este generată de forțe aerodinamice care acționează pe suprafețe care rămân fixe în timpul zborului, exceptând schimbările de curbură sau incidență. Modelele cu arie sau geometrie variabilă trebuie să se supună specificațiilor atunci când suprafețele sunt extinse la minimum sau maximum.

 

3.1.2. Characteristics of Gliders F1A

3.1.2. Caracteristicile Planoarelor F1A

 

Surface area (St) ......................................................  32 - 34 dm2

Minimum weight ........................................................ 410 grams

Maximum length of launching cable loaded by 5 kg.....    50 m

 

Aria suprafeței portante (St) ...................................................................................... 32 - 34 dm2

Greutate minimă ............................................................................................................. 410 grame

Lungimea maximă a cablului de lansare, supus unei solicitări de întindere de 5 kg.........    50 m

 

Rule B.3.1. of Section 4b does not apply to class F1A.

F1A models may use radio control only for irreversible actions to restrict the flight (dethermalisation).

Any malfunction or unintended operation of these functions is entirely at the risk of the competitor.

 

Regula B.3.1. din Secțiunea 4b nu se aplică clasei F1A.

Modelele F1A pot utiliza controlul prin radio numai pentru acțiuni care restricționează zborul (determalizare).

Orice defecțiune sau operațiune neintenționată a acestor funcții este în întregime pe riscul competitorului.

 

3.1.3. Number of Flights

3.1.3. Numărul zborurilor

 

            a) Each competitor is entitled to seven official flights in World and Continental Championships. For other international events the number of official flights is seven unless a different number has been announced in advance and approved by CIAM.

            a) Fiecare competitor are dreptul la șapte zboruri oficiale în campionatele mondiale și continentale. Pentru alte competiții internaționale, numărul zborurilor oficiale este șapte în afară de cazul când, un număr diferit a fost anunțat dinainte și aprobat de CIAM.

 

            b) Each competitor is entitled to one official flight in each round of the event. The duration of rounds must be announced in advance and may not be less than 30 minutes or greater than 90 minutes.

            b) Fiecare competitor are dreptul la un zbor oficial în fiecare rundă a concursului. Durata rundelor trebuie să fie anunțată dinainte și nu poate fi mai mică de 30 minute sau mai mare de 90 minute.

 

3.1.4. Definition of an Official Flight

3.1.4. Definiția unui zbor oficial

 

            a) The duration achieved on the first attempt unless this attempt is unsuccessful under the definition of 3.1.5. (If the attempt is unsuccessful for reason 3.1.5.f and a second attempt is not made then the duration of the first attempt is recorded as the official flight time).

            a) Durata realizată la prima încercare în afară de cazul când această încercare este nereușită conform definiției 3.1.5. (Dacă prima încercare este nereușită din motivul 3.1.5.f și a doua încercare nu a fost efectuată, atunci durata primei încercări este înregistrată drept timp de zbor oficial).

 

            b) The duration achieved on the second attempt. If the second attempt is also unsuccessful under the definition of any of 3.1.5.a, 3.1.5.b, 3.1.5.c, 3.1.5.d, or 3.1.5.e, then a zero time is recorded for the flight.

            b) Durata realizată la a doua încercare. Dacă și a doua încercare este de asemenea nereușită conform oricăreia din definițiile 3.1.5.a, 3.1.5.b, 3.1.5.c, 3.1.5.d, sau 3.1.5.e, atunci timpul de zbor înregistrat este zero.

 

3.1.5. Definition of an Unsuccessful Attempt

3.1.5. Definiția unei încercări nereușite

 

            An attempt is classed as unsuccessful if the glider is launched and at least one of the following events occurs. If this happens on the first attempt then the competitor is entitled to a second attempt.

            O încercare este clasificată ca fiind nereușită dacă planorul este lansat și apare măcar unul dintre evenimentele următoare. Dacă aceasta se întîmplă la prima încercare atunci competitorul este îndreptățit să mai aibă o a doua încercare.

 

            a) The glider returns to the ground without release of the cable.

            a) Planorul revine pe sol, fără a se fi eliberat cablul de lansare.

 

            b) The moment of release of the cable cannot properly be established by the timekeepers.

            b) Momentul eliberării cablului nu a putut fi stabilit cu certitudine de către cronometrori.

 

            c) When a part of the glider becomes detached during the launch or during the flight time.

            c) Când o parte a planorului s-a detașat în timpul lansării sau a zborului.

 

            d) It is apparent to the timekeepers that the competitor has lost contact with the cable and the competitor or his team manager chose to declare an attempt.

            d) Cronometrorilor le este evident faptul că sportivul a pierdut contactul cu cablul, și însuși competitorul sau conducătorul lui de echipă, aleg să declare că a fost o încercare.

 

            e) It is apparent to the timekeepers that the competitor has lost contact with the cable and the cable is controlled by a person other than the competitor himself.

            e) Cronometrorilor le este evident faptul că sportivul a pierdut contactul cu cablul și acesta este controlat de către o persoană, alta decât competitorul însuși.

 

            f) The duration of the flight is less than 20 seconds and the flight was not terminated by dethermalising.

            f) Durata zborului este mai mică de 20 secunde și zborul nu a fost terminat prin determalizare.

 

3.1.6. An attempt may be repeated when:

3.1.6. O încercare poate fi repetată când:

 

            a) the glider collides with a person, other than the person who launched it, when being launched.

            a) planorul se ciocnește cu o persoană atunci când acesta este lansat, alta decât persoana care l-a lansat.

 

            b) during towing, the glider collides with a model in free flight (but not with a model being towed or with a towline) and towing cannot continue normally.

            b) în timpul remorcării, planorul se ciocnește cu un model aflat în zbor liber (dar nu cu un model aflat în remorcaj sau cu un cablu de remorcare) și remorcarea nu poate continua normal.

 

            c) during the flight the glider collides with another model or a towline other than its own towline.

            c) în timpul zborului, planorul se ciocnește cu alt model sau cablu de remorcare, altul decât propriul cablu.

 

            Should the glider continue its flight in a normal manner, the competitor may demand that the flight is accepted as an official flight, even if the demand is made at the end of the flight.

            Dacă planorul își continuă zborul într-o manieră normală, competitorul poate cere ca zborul să fie acceptat ca zbor oficial, chiar dacă cererea sa este făcută la sfârșitul zborului.

 

3.1.7. Duration of Flights

3.1.7. Durata zborurilor

 

            The maximum duration to be taken for the official flights in world and continental championships is three minutes thirty seconds for the first round and three minutes for subsequent rounds. In other international events a maximum of three minutes will be used for all rounds unless different durations (not exceeding four minutes) have been announced in advance in the contest bulletin for specific rounds.

            Durata maximă care se ia în considerare pentru zborurile oficiale la campionatele mondiale și continentale este de trei minute și treizeci de secunde pentru prima rundă și trei minute pentru rundele următoare. În alte concursuri internaționale un maxim de trei minute va fi folosit pentru toate rundele, mai puțin diferitele durate (care nu vor depăși patru minute) care au fost anunțate din timp in buletinul concursului, pentru anumite runde.

             

            In the event of exceptional meteorological conditions or glider recovery problems the Jury may permit the maximum for a round to be changed. Such a modified maximum must be announced before the start of the round.

            În cazul unor condiții meteorologice excepționale sau problemelor cauzate de recuperarea modelelor Juriul poate permite ca maximul pentru o rundă să fie schimbat. Orice modificare a timpului maxim de zbor trebuie să fie anunțată înainte de începerea rundei.

 

            Maximum durations greater than three minutes should only be used for rounds at times when wind and thermal activity are expected to be at a minimum.

            Duratele de zbor mai mari de trei minute în cadrul rundelor, vor fi folosite numai în momente în care se poate presupune că vântul și activitatea termală vor fi minime.

 

3.1.8. Classification

3.1.8. Clasificarea

 

            a) The total time for each competitor for each of the official flights defined in 3.1.3. is taken for the final classification. This total time achieved is also used to determine team classification.

            a) Pentru clasificarea finală este considerat timpul total de zbor al fiecărui competitor, pentru fiecare din zborurile oficiale definite de 3.1.3.  Timpul total realizat este de asemenea utilizat pentru clasificarea echipelor.

 

            b) In order to decide the individual placings when there is a tie, additional flights shall be made after the last flight of the event has been completed. The maximum time of flight for the first of the deciding flights shall be five minutes and the maximum time of flight shall be increased by two minutes for each subsequent flight. The time of the additional flights shall not be included in the final figures of the classification for teams; they are for the purpose of determining the individual placing.

            b) pentru a decide clasamentul individual atunci când există o egalitate, vor fi făcute zboruri suplimentare, după ce ultimul zbor al concursului a fost efectuat. Timpul maxim de zbor pentru prima rundă de departajare va fi de cinci minute și va crește cu câte două minute, pentru fiecare rundă ulterioară. Timpii realizați la zborurile suplimentare nu vor fi incluși în clasamentul final pe echipe; ei se vor folosi doar pentru determinarea clasamentului individual.

 

            c) The organiser will establish a 10 minute period during which all fly-off competitors must tow and release their glider. Within these 10 minutes the competitors will have the right to a second attempt in the case of an unsuccessful first attempt for an additional flight according to paragraph 3.1.5. Starting positions will be decided by draw for each fly-off.

            c) Organizatorul va stabili o perioadă de 10 minute, în care toți concurenții participanți la zborurile de departajare trebuie să-și remorcheze și să largheze planoarele. În limita acestor 10 minute, concurenții au dreptul la o a doua încercare în cazul unei încercări nereușite în concordanță cu paragraful 3.1.5. La fiecare zbor de departajare, poziția fiecărui concurent pe linia de start va fi trasă la sorți.

            d) If for meteorological reasons or poor visibility or glider recovery problems, a fly-off must be postponed to be flown in the morning, it will be flown as early as daylight and visibility permit in order to avoid thermal activity. The maximum duration of the first flight will be a minimum of ten minutes.

            d) Din motive meteorologice, sau slabă vizibilitate, sau probleme legate de recuperarea planoarelor, un zbor de departajare poate fi amânat pentru dimineață. El va începe devreme, de îndată ce lumina zilei și vizibilitatea va permite, pentru a evita activitatea termică. Durata maximă a primului zbor va fi de minimum zece minute.

 

            e) In the event of exceptional meteorological conditions or glider recovery problems, the Jury may permit the maximum for a round to be changed. Such a modified maximum must be announced before the start of the round.

            e) În cazul unor condiții meteorologice excepționale sau problemelor cauzate de recuperarea modelelor Juriul poate permite ca maximul pentru o rundă să fie schimbat. Orice modificare a timpului maxim de zbor trebuie să fie anunțată înainte de începerea rundei.

 

 

3.1.9. Timing

3.1.9. Cronometrarea

 

            a) See Section 4b, para B.11.

            a) Vezi secțiunea 4b, paragraf B.11.

 

            b) The timing of flights is limited to the maximum durations specified in 3.1.7. and 3.1.8. The total flight time is taken from the release of the glider from the launching cable to the end of the flight.

            b) Cronometrarea zborurilor este limitată la duratele maxime specificate în 3.1.7. și 3.1.8. Timpul total de zbor este considerat de la eliberarea planorului din cablu de lansare până la sfârșitul zborului.

 

3.1.10. Number of Helpers

3.1.10. Numărul de ajutoare

 

            The competitor is entitled to have one helper.

            Competitorul are dreptul la un ajutor.

 

3.1.11. Launching Devices

3.1.11. Dispozitive de lansare

 

 

            a) The glider must be launched by means of a single cable and its length, including release equipment and the launching device shall not exceed 50 metres when subjected to a tensile load of 5 kg. This tensile load shall be applied by means of an appropriate apparatus available to the competitors before and during the competition and also to officials during the competition when checking at least 20% of the gliders. Metal cables are prohibited.

            a) Planorul trebuie lansat cu un cablu dintr-o singură bucată pe toată lungimea lui, iar împreună cu echipamentul de eliberare și dispozitivul de lansare să nu depășească 50 metri când acesta este supus la întindere cu 5 kg. Solicitarea la întindere poate fi aplicată cu ajutorul unei aparaturi adecvate, aflate la îndemâna competitorilor înaintea și în timpul competiției și de asemenea la îndemâna oficialilor în timpul competiției, pentru a verifica a cel puțin 20% din totalul de (cabluri). Cablurile metalice sunt interzise.

 

            b) Launching of the glider by means of this cable may be carried out with the help of various devices such as winches, single or multiple pulley trains, or by running etc. These devices (except the launching cable) must not be thrown by the competitor, under penalty of cancellation of the flight. The competitor may release the launching cable and a lightweight marker (such as a ring, pennant or small rubber ball) at its end.

            b) Lansarea planorului cu acest cablu poate fi făcută și cu ajutorul unor dispozitive variate cum ar fi vinciuri, trolii, macarale, grui, mulinete, vârtelnițe, scripeți simplii sau multiplii sau prin alergare etc. Aceste dispozitive (exceptând cablul de lansare) nu trebuie să fie azvârlite de către competitor, pedeapsa fiind anularea zborului. Concurentul poate elibera cablul de lansare și un indicator cu greutate mică (cum ar fi un inel, fanion sau o mică bilă de cauciuc) aflat la capătul lui.

 

            c) To facilitate observation and timing, the cable must be equipped with a pennant, having rectangular shape of a minimum area of 2,5 dm2 and the smallest side of at least 5cm, attached directly to the main cable.

            c) Pentru a facilita observarea și cronometrarea, cablul trebuie să fie echipat cu un fanion de formă dreptunghiulară, cu o arie minimă de 2,5 dm2 și cea mai mică latură de cel puțin 5 cm, atașat direct pe cablul principal.

 

            d) All types of auxiliary stabilising devices on the cable are forbidden. A parachute may be substituted for the pennant provided it is not attached to the glider and remains packed and inactive until the release of the cable.

            d) Orice alte tipuri de dispozitive auxiliare de stabilizare pe cablu sunt interzise. O parașută poate înlocui fanionul; ea nu va fi atașată planorului și va rămâne împachetată și inactivă până la eliberarea cablului.

 

3.1.12. Organisation of Launching

3.1.12. Organizarea lansării

 

            a) The competitor must be on the ground and must operate the launching device himself.

            a) Concurentul trebuie să stea pe pământ și trebuie să opereze singur dispozitivul de lansare.

 

            b) All freedom of action and movement is permitted to allow the best use of the cable, except throwing of the launching device.

            b) Toată libertatea de acțiune și mișcare este permisă pentru a face posibilă cea mai bună utilizare a cablului, cu excepția aruncării dispozitivului de lansare.

 

            c) The glider must be launched within approximately 5 metres from the starting position marker.

            c) Planorul trebuie să fie lansat într-o rază de aproximativ 5 metri de la poziția reperului de start.

 

 

Traducerea și adaptarea:

 

Daniel Petcu