< HOME

Regulamente Competitionale      

F1A F1B F1EF1G F1H MAX INDOOR 

 

3.2. CLASS F1B – MODEL AIRCRAFT WITH EXTENSIBLE MOTORS

3.2. CLASA F1B – AEROMODELE CU MOTOARE EXTENSIBILE

 

 

3.2.1. Definition

3.2.1. Definiție

 

            Model aircraft which is powered by an extensible motor and in which lift is generated by the aerodynamic forces acting on surfaces remaining fixed in flight, except for changes of camber or incidence. Model aircraft with variable geometry or area must comply with the specifications when the surfaces are in minimum and maximum extended mode.

            Aeromodel care este propulsat de un motor extensibil și la care portanța este generată de forțe aerodinamice care acționează pe suprafețe care rămân fixe în timpul zborului, exceptând schimbările de curbură sau incidență. Modelele cu arie sau geometrie variabilă trebuie să se supună specificațiilor atunci când suprafețele sunt extinse la minimum sau maximum.

 

3.2.2. Characteristics of Model Aircraft with Extensible Motors F1B

3.2.2. Caracteristicile aeromodelelor F1B cu motoare extensibile

 

Surface Area (St) ..................................................... 17 - 19 dm2

Minimum weight of model aircraft less motor(s)........... 200 g

Maximum weight of motor(s) lubricated ...................... 30 g

 

Aria suprafeței portante (St) ...................................................................................... 17 - 19 dm2

Greutatea minimă a aeromodelului fără motor (motoare) ......................................... 200 grame

Greutatea maximă a motorului (motoarelor) lubrifiat (e) ........................................... 30 grame

 

            Rule B.3.1. of Section 4b does not apply to class F1B.

            F1B models may use radio control only for irreversible actions to restrict the flight (dethermalisation). Any malfunction or unintended operation of these functions is entirely at the risk of the competitor.

 

            Regula B.3.1. din Secțiunea 4b nu se aplică clasei F1B.

            Modelele F1B pot utiliza controlul prin radio numai pentru acțiuni care restricționează zborul (determalizare). Orice defecțiune sau operațiune neintenționată a acestor funcții este în întregime pe riscul competitorului.

 

3.2.3. Number of Flights

3.2.3. Număr de zboruri

 

See 3.1.3.

Vezi 3.1.3.

 

3.2.4. Definition of an Official Flight

3.2.4. Definiția unui zbor oficial

 

            a) The duration achieved on the first attempt unless this attempt is unsuccessful under the definition of 3.2.5. If the attempt is unsuccessful under the definition of 3.2.5b and a second attempt is not made then the duration of this first attempt is recorded as the official flight time.

            a) Durata realizată la prima încercare în afară de cazul când această încercare este nereușită conform definiției 3.2.5. Dacă încercarea este nereușită sub incidența definiției 3.2.5.b și a doua încercare nu a fost efectuată, atunci durata primei încercări este înregistrată drept timp de zbor oficial.

 

            b) The duration achieved on the second attempt. If the second attempt is also unsuccessful under the definition of 3.2.5.a. then a zero time is recorded for the flight.

            b) Durata realizată la a doua încercare. Dacă a doua încercare este de asemenea nereușită sub incidența definiției 3.2.5.a. atunci timpul de zbor înregistrat este zero.

 

3.2.5. Definition of an Unsuccessful Attempt

3.2.5. Definiția unei încercări nereușite

 

            An attempt is classed as unsuccessful if the model is launched and at least one of the following events occurs. If this happens on the first attempt then the competitor is entitled to a second attempt.

            O încercare este clasificată ca fiind nereușită dacă aeromodelul este lansat și apare măcar unul dintre evenimentele următoare. Dacă aceasta se întâmplă la prima încercare, atunci concurentul are dreptul la o a doua încercare.

 

            a) When a part of the model aircraft becomes detached during the launch or during the flight time.

            a) Când o parte a aeromodelului s-a detașat în timpul lansării sau a zborului.

           

            b) The flight duration is less than 20 seconds and the flight was not terminated by dethermalising.

            b) Durata zborului este mai mică de 20 secunde și zborul nu a fost terminat prin determalizare.

 

3.2.6. Repeat of an Attempt

3.2.6. Repetarea unei încercări

 

            An attempt may be repeated when the model aircraft collides with another model in flight, or a person other than the competitor himself while being launched. Should the model continue its flight in a normal manner, the competitor may demand that the flight be accepted as an official flight, even if the demand is made at the end of the attempt.

            O încercare poate fi repetată atunci când aeromodelul se ciocnește cu un alt model aflat în zbor sau cu o persoană, atunci când acesta este lansat, alta decât persoana care l-a lansat. Dacă modelul își continuă zborul într-o manieră normală, competitorul poate cere ca zborul să fie acceptat ca zbor oficial, chiar dacă cererea sa este făcută la sfârșitul încercării.

 

3.2.7. Duration of Flights

3.2.7. Durata zborurilor

 

            The maximum duration to be taken for each flight in World and Continental Championships is to be four minutes for the first round and three minutes for subsequent rounds. In other international events a maximum of three minutes will be used for all rounds unless different durations (not exceeding five minutes) have been announced in advance in the contest bulletin for specific rounds.

            Durata maximă care se ia în considerare pentru zborurile oficiale la campionatele mondiale și continentale este de patru minute pentru prima rundă și trei minute pentru rundele următoare. În alte concursuri internaționale un maxim de trei minute va fi folosit pentru toate rundele, mai puțin diferitele durate (care nu vor depăși cinci minute) care au fost anunțate din timp in buletinul concursului, pentru anumite runde.

 

            In the event of exceptional meteorological conditions or model aircraft recovery problems the Jury may permit the maximum for a round to be changed. Such a modified maximum must be announced before the start of the round.

            În cazul unor condiții meteorologice excepționale sau problemelor cauzate de recuperarea modelelor Juriul poate permite ca maximul pentru o rundă să fie schimbat. Orice modificare a timpului maxim de zbor trebuie să fie anunțată înainte de începerea rundei.

 

            Maximum durations greater than three minutes should only be used for rounds at times when wind and thermal activity are expected to be at a minimum.

            Duratele de zbor mai mari de trei minute în cadrul rundelor, vor fi folosite numai în momente în care se poate presupune că vântul și activitatea termală vor fi minime.

 

3.2.8. Classification

3.2.8. Clasificarea

 

            a) See 3.1.8.a.

            a) Vezi 3.1.8.a.

 

            b) See 3.1.8.b.

            b) Vezi 3.1.8.b.

 

            c) The organiser will establish a 10 minute period during which all fly-off competitors must wind their rubber motor and launch their model aircraft. Within these 10 minutes the competitor will have the right to a second attempt in the case of an unsuccessful attempt for an additional flight according to para 3.2.5. Starting positions will be decided by a draw for each fly-off.

            c) Organizatorul va stabili o perioadă de 10 minute, în care toți concurenții participanți la zborurile de departajare trebuie să-și răsucească motorul de cauciuc și să lanseze aeromodelele. În limita acestor 10 minute, concurenții au dreptul la o a doua încercare în cazul unei încercări nereușite în concordanță cu paragraful 3.2.5. La fiecare zbor de departajare, poziția fiecărui concurent pe linia de start va fi trasă la sorți.

 

            d) See 3.1.8.d.

            e) Vezi 3.1.8.e.

 

3.2.9. Timing

3.2.9. Cronometrarea

 

            a) See Section 4b, para B.11.

            a) Vezi secțiunea 4b, paragraf B.11.

 

            b) The timing of flights is limited to the durations specified in 3.2.7. and 3.2.8.. The total flight time is taken from the launch of the model to the end of the flight.

            b) Cronometrarea zborurilor este limitată la duratele maxime specificate în 3.2.7. și 3.2.8. Timpul total de zbor este considerat de la lansarea aeromodelului până la sfârșitul zborului.

 

3.2.10. Number of Helpers

3.2.10. Numărul de ajutoare

 

            The competitor is entitled to have one helper at the starting pole position.

            Competitorul are dreptul la un ajutor la punctul de start.

 

3.2.11. Launching

3.2.11. Lansarea

 

            a) Launching is by hand, the competitor being on the ground (jumping allowed).

            a) Lansarea se face din mână, concurentul fiind pe sol (săritura este permisă).

 

            b) Each competitor must wind his motor and launch the model himself.

            b) Fiecare competitor trebuie el însuși, să răsucească motorul și să lanseze.

 

            c) The model aircraft must be launched within approximately 5 m from the starting pole position .

            c) Aeromodelul trebuie să fie lansat într-o rază de aproximativ 5 metri de la poziția reperului de start.

 

            d) Additional heat may not be applied to the motor.

            d) Nu poate fi aplicată căldură suplimentară pe motor.

           

 

Traducerea și adaptarea:

 

Daniel Petcu