< HOME

Regulamente Competitionale      

F1A F1B F1EF1G F1H MAX INDOOR 

 

3.5. CLASS F1E – GLIDERS WITH AUTOMATIC STEERING

3.5. CLASA F1E – PLANOARE CU MECANISM AUTOMAT DE DIRECȚIE

 

3.5.1. Definition

3.5.1. Definiție

 

Model aircraft not provided with a propulsion device and in which lift is generated by aerodynamic forces acting on surfaces that remain fixed in flight, except for changes of camber or incidence. The glider can be equipped with a steering device, which cannot be controlled by the competitor during flight.

            Aeromodel care nu este prevăzut cu un dispozitiv de propulsie și la care portanța este generată de forțe aerodinamice care acționează pe suprafețe care rămân fixe în timpul zborului, exceptând schimbările de curbură sau incidență. Planorul poate fi echipat cu un mecanism de reglare a direcției, care nu poate fi controlat de către competitor în timpul zborului.

 

3.5.2. Characteristics of Gliders with Automatic Steering F1E

3.5.2. Caracteristicile planoarelor F1E cu  mecanism automat de direcție

 

Maximum surface area (St) ............... 150 dm2

Maximum loading ............................. 100 g/dm2

Maximum flying weight ...................... 5 kg

 

Suprafața portantă maximă (St) ......... 150 dm2

Încărcătura maximă .......................... 100 g/dm2

Greutatea maximă în zbor .................. 5 kg

 

Rule B.3.1. of Section 4b does not apply to class F1E.

F1E models may use radio control only for an irreversible action to restrict the flight, that is dethermalisation. Any malfunction or unintended operation of this function is entirely at the risk of the

competitor.

Regula B.3.1. din Secțiunea 4b nu se aplică clasei F1E.

Modelele F1E pot utiliza controlul prin radio numai pentru acțiuni care restricționează zborul (determalizare). Orice defecțiune sau operațiune neintenționată a acestor funcții este în întregime pe riscul competitorului

 

3.5.3. Number of Flights

3.5.3. Numărul de zboruri

 

The competition shall consist of five official flights, and shall be divided into five rounds in each of which one official flight may be recorded. The starting time, length and closing time for each round must be announced by the organisers prior to the start of the round and displayed throughout the round.

Competiția va consta în cinci zboruri oficiale și va fi divizată in cinci runde, iar în fiecare dintre acestea numai un singur zbor oficial poate fi înregistrat. Ora de începere, durata și ora închiderii trebuie să fie anunțate de către organizatori înaintea începerii fiecărei runde și trebuie să fie afișate pe toată durata acesteia.

 

3.5.4. Definition of an Official Flight

3.5.4. Definiția unui zbor oficial

 

a) The duration achieved on the first attempt unless this attempt is unsuccessful under the definition of 3.5.5. If the attempt is unsuccessful under the definition of 3.5.5b and a second attempt is not made then the duration of this first attempt is recorded as the official flight time.

a) Durata realizată la prima încercare în afară de cazul când această încercare este nereușită conform definiției 3.5.5. Dacă prima încercare este nereușită din motivul 3.5.5.b și a doua încercare nu a fost efectuată, atunci durata primei încercări este înregistrată drept timp de zbor oficial.

 

b) The duration achieved on the second attempt. If the second attempt is also unsuccessful under the definition of 3.5.5a. then a zero time is recorded for the flight.

b) Durata realizată la a doua încercare. Dacă și a doua încercare este de asemenea nereușită conform definiției 3.5.5.a, atunci timpul de zbor înregistrat este zero.

 

 

3.5.5. Definition of an Unsuccessful Attempt

3.5.5. Definiția unei încercări nereușite

 

An attempt is classed as unsuccessful if the glider is launched and at least one of the following events occurs. If this happens on the first attempt then the competitor is entitled to a second attempt.

O încercare este clasificată ca fiind nereușită dacă planorul este lansat și apare măcar unul dintre evenimentele următoare. Dacă aceasta se întîmplă la prima încercare atunci competitorul este îndreptățit să mai aibă o a doua încercare.

 

a) When a part of the glider becomes detached during the launch or during the flight time.

a) Când o parte a planorului s-a detașat în timpul lansării sau a zborului.

 

b) The flight duration is less than 20 seconds.

b) Durata zborului este mai mică de 20 secunde.

 

3.5.6. Repeat of an Attempt

3.5.6. Repetarea unei încercări

 

An attempt may be repeated when the glider collides with another glider in flight, or a person other than the competitor himself while being launched. Should the glider continue its flight in a normal manner, the competitor may demand that the flight be accepted as an official flight, even if the demand is made at the end of the attempt.

O încercare poate fi repetată când planorul se ciocnește cu un alt planor aflat în zbor, sau cu o persoană, alta decât competitorul însuși, în timpul lansării. Dacă planorul își continuă zborul într-o manieră normală, competitorul poate cere ca zborul să fie acceptat ca zbor oficial, chiar dacă cererea sa este făcută la sfârșitul zborului.

 

3.5.7. Duration of Flights

3.1.7. Durata zborurilor

 

The maximum duration for each flight shall be decided by the Contest Director and shall be between two minutes and five minutes inclusive. This maximum time shall be announced prior to the start of each round and clearly displayed throughout the round.

Durata maximă a fiecărui zbor va fi decisă de către directorul de concurs și va fi cuprinsă între două și cinci minute inclusiv. Durata maximă va fi anunțată înaintea începerii fiecărei runde și va fi afișată la vedere pe toată durata rundei.

 

3.5.8. Classification

3.5.8. Clasificarea

 

a) In each round, the time in seconds recorded by each competitor shall be expressed as a percentage of either (i) the declared maximum time, or (ii) if no maximum time is recorded by any competitor, the highest flight time achieved in that round. This percentage is entered as the competitor's score for the round. The percentage scores should be displayed on the scoreboard rounded down to 2 decimal places. All scores from the five rounds will decide the final classification. In open internationals (not championships) a general classification is produced for all junior and senior competitors. The junior classification is made using the scores obtained by the juniors in the general classification.

a) În fiecare rundă, timpul în secunde înregistrat pentru fiecare competitor va fi exprimat ca procentaj din (i) timpul maxim declarat sau, dacă nici un timp maxim nu a fost înregistrat de vreun competitor, din (ii) cel mai mare timp obținut în acea rundă. Acest procentaj este înregistrat ca fiind scorul competitorului în runda respectivă. Scorurile exprimate în procente vor fi afișate pe tabela de concurs, rotunjite in minus la două zecimale. Toate scorurile din cele cinci runde vor decide clasificarea finală. În concursurile internaționale „open” (cu excepția campionatelor) va fi efectuată o clasificare generală pentru toți competitorii juniori și seniori. Clasificarea juniorilor va fi făcută utilizând scorurile obținute de aceștia în clasificarea generală.

 

b) In the event of a tie, individual placings are to be decided by additional flights made immediately after the last flight of the contest has been made. The Contest Director shall decide an appropriate maximum time for each additional round required and the above percentage scoring system is applied. Scores resulting from such additional flights are not included to decide team classification.

b) În cazul unei egalități, locurile individuale vor fi decise prin zboruri adiționale, efectuate imediat ce ultimul zbor al concursului a fost efectuat. Directorul de concurs va decide un timp maxim de zbor adecvat pentru fiecare rundă adițională necesară și va fi aplicat sistemul de scor procentual de mai sus.

 

c) The Contest Director will establish a 10-minute period during which all fly-off competitors must release their gliders.

c) Directorul de concurs va stabili o perioadă de 10 minute, în timpul căreia toți competitorii participanți în runda adițională trebuie să-și lanseze planoarele.

 

3.5.9. Timing

3.5.9. Cronometrarea

 

a) See Section 4b, para B.11.

a) Vezi secțiunea 4b, paragraf B.11.

 

b) The timing of flights is limited to the duration specified by the Contest Director under 3.5.7. The total flight time is taken from the launch of the glider to the end of the flight. Timekeepers must ensure that both they and the competitor are aware of the decided maximum time for the round in progress.

b) Cronometrarea zborurilor este limitată la duratele maxime specificate de către directorul de concurs în 3.5.7. Timpul total de zbor este considerat de la lansarea planorului până la sfârșitul zborului. Ambii membri ai echipei de cronometrare trebuie să se asigure că, atât ei cât și competitorul sunt în cunoștință de cauză asupra timpului maxim decis pentru runda în curs

 

3.5.10. Number of Helpers

3.5.10. Numărul de ajutoare

 

The competitor is entitled to have one helper.

Competitorul este îndreptățit să aibă un ajutor.

 

3.5.11. Launching

3.5.11. Lansarea

 

a) Launching is by hand, the competitor standing on the ground.

a) Lansarea se face cu mâna, competitorul stând pe pământ.

 

b) Each competitor must adjust and launch the glider himself.

b) Fiecare competitor trebuie să regleze și să lanseze planorul singur.

 

Traducerea și adaptarea:

 

Daniel Petcu