< HOME

Regulamente Competitionale      

F1A F1B F1EF1G F1H MAX INDOOR 

 

Class F1G Model Aircraft with Extensible Motors “Coupe D’Hiver”

SC4_Vol_F1_FreeFlight_13 Effective 1st January 2013 Page 23

 

CLASS F1G – MODEL AIRCRAFT WITH EXTENSIBLE MOTORS, “COUPE D'HIVER”

CLASA F1G – AEROMODELE CU MOTOARE EXTENSIBILE, “COUPE D'HIVER”

 

These rules for Class F1G are to be used in conjunction with the relevant paragraphs of Section 4b and 4c part 1.

Aceste norme ale clasei F1G trebuie să fie utilizate împreună cu paragrafele relevante din secțiunea 4b și 4c partea 1.

 

3.G.1. Definition

3.G.1. Definiție

 

A model aircraft which is powered by an extensible motor and in which lift is generated by the aerodynamic forces acting on surfaces remaining fixed in flight, except for changes of camber or incidence.

 

Aeromodel care este propulsat de un motor extensibil și la care portanța este generată de forțe aerodinamice care acționează pe suprafețe care rămân fixe în timpul zborului, exceptând schimbările de curbură sau incidență.

 

3.G.2. Characteristics of Model Aircraft with Extensible Motor F1G

3.G.2. Caracteristicile aeromodelelor F1G cu motoare extensibile

 

Minimum weight of model less motor(s) ........................................... 70 g

Maximum weight of motor (s) lubricated .......................................... 10 g

The number of models eligible for entry by each competitor is three.

Rule B.3.1.a. of Section 4b does not apply to class F1G.

 

Greutatea minimă a modelului fără motor (motoare) ......................... 70 g

Greutatea maximă a motorului (motoarelor) lubrifiat (e) .................... 10 g

Numărul de modele ce pot fi înscrise în concurs de către fiecare competitor este trei.

Regula B.3.1.a. din Secțiunea 4b nu se aplică clasei F1G.

 

 

3.G.3 Number of Flights

3.G.3 Numărul de zboruri

 

a) Each competitor is entitled to five official flights.

a) Fiecare competitor are dreptul la cinci zboruri oficiale.

 

b) Each competitor is entitled to one official flight in each round of the event. The duration of rounds must be announced in advance and may not be less than 30 minutes or greater than 90 minutes. The competitor must wind his rubber motor and launch his model during the round for the official flight, including attempts and repeated attempts.

b) Fiecare competitor are dreptul la un zbor official în fiecare rundă a competiției. Durata rundelor trebuie anunțată în avans și nu poate fi mai mică de 30 minute sau mai mare de 90 minute. Concurentul trebuie ca în timpul rundei să răsucească el însuși motorul de cauciuc și să-și lanseze modelul pentru a efectua atât zborul official, cât și încercările sau încercările repetate.

 

3.G.4. Definition of an Official Flight

3.G.4. Definiția unui zbor oficial

 

a) The duration achieved on the first attempt unless this attempt is unsuccessful under the definition of 3.G.5. (If the attempt is unsuccessful for reason 3.G.5.a and a second attempt is not made then the duration of the first flight attempt is recorded as the official flight time).

a) Durata realizată la prima încercare în afară de cazul când această încercare este nereușită conform definiției 3.G.5. (Dacă încercarea este nereușită sub incidența definiției 3.G.5.a și a doua încercare nu a fost efectuată, atunci durata primei încercări este înregistrată drept timp de zbor oficial).

 

b) The duration achieved on the second attempt. If the second attempt is also unsuccessful under the definition of 3.G.5.b., then a zero time is recorded for the flight.

b) Durata realizată la a doua încercare. Dacă a doua încercare este de asemenea nereușită sub incidența definiției 3.G.5.b. atunci timpul de zbor înregistrat este zero.

 

 

 

3.G.5. Definition of an Unsuccessful Attempt

3.G.5. Definiția unei încercări nereușite

 

An attempt is classed as unsuccessful if the model is launched and at least one of the following events occurs. If this happens on the first attempt, then the competitor is entitled to a second attempt.

 

O încercare este clasificată ca fiind nereușită dacă aeromodelul este lansat și apare măcar unul dintre evenimentele următoare. Dacă aceasta se întâmplă la prima încercare, atunci concurentul are dreptul la o a doua încercare.

 

a) the flight duration is less than 20 seconds,

a) durata zborului este mai mică de 20 secunde.

 

b) when a part of the model becomes detached during the launch or during the time of flight.

b) când o parte a aeromodelului s-a detașat în timpul lansării sau a zborului.

 

3.G.6. Repeat of an Attempt

3.G.6. Repetarea unei încercări

 

An attempt may be repeated when the model collides with another model in flight or a person other than the competitor himself, while being launched. Should the model continue its flight in a normal manner, the competitor may demand that the flight be accepted as an official flight, even if the demand be made at the end of the attempt.

 

O încercare poate fi repetată atunci când aeromodelul se ciocnește cu un alt model aflat în zbor sau cu o persoană, atunci când acesta este lansat, alta decât persoana care l-a lansat. Dacă modelul își continuă zborul într-o manieră normală, competitorul poate cere ca zborul să fie acceptat ca zbor oficial, chiar dacă cererea sa este făcută la sfârșitul încercării.

 

3.G.7. Duration of Flights

3.G.7. Durata zborurilor

 

The maximum duration to be taken for each official flight is to be two minutes. In the event of model recovery problems or to suit meteorological conditions, the Jury may permit the maximum for a round to be changed. Such a modified maximum must be announced before the start of the round.

 

Durata maximă care se ia în considerare pentru fiecare zbor oficial va fi de două minute. În cazul unor condiții meteorologice excepționale sau problemelor cauzate de recuperarea modelelor Juriul poate permite ca maximul pentru o rundă să fie schimbat. Orice modificare a timpului maxim de zbor trebuie să fie anunțată înainte de începerea rundei.

 

 

3.G.8. Classification

3.G.8. Clasificarea

 

a) The total time of the five flights is taken for the final classification.

a) Pentru clasificarea finală este luat în considerare timpul total al celor cinci zboruri

 

b) In order to decide the winner when there is a tie, additional deciding flights shall be made immediately after the last flight of the event has been completed. The maximum time of flight in each additional round shall be increased by one minute over the maximum time of flight in the previous round.

b) pentru a decide învingătorul atunci când există o egalitate, vor fi făcute zboruri suplimentare, imediat după ce ultimul zbor al concursului a fost efectuat. Timpul maxim de zbor pentru fiecare rundă de departajare va crește cu câte un minut față de timpul maxim din runda precedentă.

 

The organiser will establish a 10 minute period during which all fly-off competitors must wind their rubber motors and launch their model. Within these 10 minutes, the competitor will have the right to a second attempt in the case of an unsuccessful attempt for an additional flight according to para 3.G.5.

Organizatorul va stabili o perioadă de 10 minute, în care toți concurenții participanți la zborurile de departajare trebuie să-și răsucească motorul de cauciuc și să-și lanseze modelele. În limita acestor 10 minute, concurenții au dreptul la o a doua încercare în cazul unei încercări nereușite în concordanță cu paragraful 3.G.5.

 

3.G.9. Timing

3.G.9. Cronometrarea

 

 

a) See Section 4b, para B.13.

a) Vezi secțiunea 4b, paragraf B.13

.

b) The total time of flight is taken from the launch of the model to the end of the flight.

b) Timpul total de zbor este considerat de la lansarea aeromodelului până la sfârșitul zborului.

 

3.G.10. Number of Helpers

3.G.10. Numărul de ajutoare

 

The competitor is entitled to have one helper at the starting position.

 

Competitorul are dreptul la un ajutor la punctul de start.

 

3.G.11. Launching

3.G.11. Lansarea

 

a) Launching is by hand, the competitor being on the ground (jumping allowed).

a) Lansarea se face din mână, concurentul fiind pe sol (săritura este permisă).

 

b) Each competitor must wind his motor and launch the model himself.

b) Fiecare competitor trebuie el însuși, să răsucească motorul și să lanseze.

 

c) The model aircraft must be launched within approximately 5 m from the starting pole position .

c) Aeromodelul trebuie să fie lansat într-o rază de aproximativ 5 metri de la poziția reperului de start.

 

d) Additional heat may not be applied to the motor.

d) Nu poate fi aplicată căldură suplimentară pe motor.

 

 

 

Traducerea și adaptarea:

 

Daniel Petcu

23 ianuarie 2013