< HOME

Regulamente Competitionale      

F1A F1B F1EF1G F1H MAX INDOOR 

 

Class F1H Gliders

SC4_Vol_F1_FreeFlight_13 Effective 1st January 2013 Page 26

 

CLASS F1H –GLIDERS

 CLASA F1H - PLANOARE

 

The rules for Class F1H are to be used in conjunction with the relevant paragraphs of Section 4b and 4c part 1.

Aceste norme ale clasei F1H trebuie să fie utilizate împreună cu paragrafele relevante din secțiunea 4b și 4c partea 1.

 

3.H.1. Definition

3.H.1. Definiție

 

A model aircraft which is not provided with a propulsion device and in which lift is generated by aerodynamic forces acting on surfaces remaining fixed in flight, except for changes in camber or incidence. Models with variable geometry or area must comply with the specification when the surfaces are in minimum and maximum extended mode.

 

Aeromodel care nu este prevăzut cu un dispozitiv de propulsie și la care portanța este generată de forțe aerodinamice care acționează pe suprafețe care rămân fixe în timpul zborului, exceptând schimbările de curbură sau incidență. Modelele cu arie sau geometrie variabilă trebuie să se supună specificațiilor atunci când suprafețele sunt extinse la minimum sau maximum.

 

3.H.2. Characteristics of Gliders F1H

3.H.2. Caracteristicile Planoarelor F1H

 

Maximum Surface area (St) ........................................... 18 dm2

Minimum weight .............................................................. 220 g

Maximum length of launch cable when loaded by 2 kg .. 50 m

 

Aria maximă a suprafeței portante (St)  ............................................................................ 18 dm2

Greutate minimă ............................................................................................................. 220 grame

Lungimea maximă a cablului de lansare, supus unei solicitări de întindere de 2 kg......... 50 m

 

The number of models eligible for entry by each competitor is three.

Numărul de modele ce pot fi înscrise în concurs de către fiecare competitor este trei.

 

Rule B.3.1.a. of Section 4b does not apply to class F1H

Regula B.3.1. din Secțiunea 4b nu se aplică clasei F1H.

 

3.H.3. Number of Flights

3.H.3 Numărul de zboruri

 

a) Each competitor is entitled to five official flights.

a) Fiecare competitor are dreptul la cinci zboruri oficiale.

 

b) Each competitor is entitled to one official flight in each round of the event. The duration of rounds must be announced in advance and may not be less than 30 minutes or greater than 90 minutes. The competitor must tow and release his model during the round for the official flight, including attempts and repeated attempts.

b) Fiecare competitor are dreptul la un zbor official în fiecare rundă a competiției. Durata rundelor trebuie anunțată în avans și nu poate fi mai mică de 30 minute sau mai mare de 90 minute. Concurentul trebuie ca pe durata rundei să remorcheze el însuși și să-și lanseze modelul pentru a efectua atât zborul official, cât și încercările sau încercările repetate.

 

 

3.H.4. Definition of an Official Flight

3.H.4. Definiția unui zbor oficial

 

 

a) The duration achieved on the first attempt unless this attempt is unsuccessful under the definition of 3.H.5 (if the attempt is unsuccessful for reason 3.H.5.a and a second attempt is not made then the duration of the first flight attempt is recorded as the official flight time).

a) Durata realizată la prima încercare în afară de cazul când această încercare este nereușită conform definiției 3.H.5. (dacă încercarea este nereușită sub incidența definiției 3.H.5.a și a doua încercare nu a fost efectuată, atunci durata primei încercări este înregistrată drept timp de zbor oficial).

 

 

b) The duration achieved on the second attempt. If the second attempt is also unsuccessful under the definitions of 3.H.5.b, 3.H.5.c, or 3.H.5.d then a zero time is recorded for the flight.

b) Durata realizată la a doua încercare. Dacă a doua încercare este de asemenea nereușită sub incidența definiției 3.H.5.b. atunci timpul de zbor înregistrat este zero.

 

3.H.5. Definition of an Unsuccessful Attempt

3.H.5. Definiția unei încercări nereușite

 

An attempt is classed as unsuccessful if the model is launched and at least one of the following events occurs. If this happens on the first attempt, then the competitor is entitled to a second attempt.

O încercare este clasificată ca fiind nereușită dacă aeromodelul este lansat și apare măcar unul dintre evenimentele următoare. Dacă aceasta se întâmplă la prima încercare, atunci concurentul are dreptul la o a doua încercare.

 

 

a) The flight duration is less than 20 seconds.

a) Durata zborului este mai mică de 20 secunde.

 

b) The model returns to the ground without release of the cable.

b) Planorul revine pe sol, fără a se fi eliberat cablul de lansare.

 

c) The moment of release of the cable cannot properly be established by the timekeepers.

c) Momentul eliberării cablului nu a putut fi stabilit cu certitudine de către cronometrori.

 

d) A part of the model becomes detached during the launch or during the flight time.

d) O piesă a modelului s-a detașat în timpul lansării sau a zborului.

 

e) It is apparent to the timekeeper that the competitor has lost contact with the cable and the competitor chooses to declare an attempt.

e) Cronometrorilor le este evident faptul că sportivul a pierdut contactul cu cablul și însuși competitorul declară că a fost o încercare.

 

3.H.6. Repeat of an Attempt

3.H.6. Repetarea unei încercări

 

An attempt may be repeated when:

O încercare poate fi repetată când:

 

a) the model collides with a person other than the person who launched it, while being launched;

a) planorul se ciocnește cu o persoană atunci când acesta este lansat, alta decât persoana care l-a lansat.

 

b) during towing, the model collides with a model in free flight (but not with a model being towed or with a towline) and towing cannot continue normally.

b) în timpul remorcării, planorul se ciocnește cu un model aflat în zbor liber (dar nu cu un model aflat în remorcaj sau cu un cablu de remorcare) și remorcarea nu poate continua normal.

 

c) during the flight the model collides with another model or a towline other than its own towline. Should the model continue its flight in the normal manner, the competitor may demand the flight be accepted as an official flight, even if the demand is made at the end of the attempt.

c) în timpul zborului, planorul se ciocnește cu alt model sau cablu de remorcare, altul decât propriul cablu. Dacă planorul își continuă zborul într-o manieră normală, competitorul poate cere ca zborul să fie acceptat ca zbor oficial, chiar dacă cererea sa este făcută la sfârșitul zborului.

 

3.H.7. Duration of Flights

3.H.7. Durata zborurilor

 

The maximum duration to be taken for each official flight is to be two minutes. In the event of model recovery problems or to suit meteorological conditions, the Jury may permit the maximum for a round to be changed. Such a modified maximum must be announced before the start of the round.

Durata maximă care se ia în considerare pentru fiecare zbor oficial va fi de două minute. În cazul unor condiții meteorologice excepționale sau problemelor cauzate de recuperarea modelelor Juriul poate permite ca maximul pentru o rundă să fie schimbat. Orice modificare a timpului maxim de zbor trebuie să fie anunțată înainte de începerea rundei.

 

3.H.8. Classification

3.H.8. Clasificarea

 

a) The total time of the five flights is taken for the final classification.

a) Pentru clasificarea finală este luat în considerare timpul total al celor cinci zboruri

 

b) In order to decide the individual placings when there is a tie, additional deciding flights shall be made immediately after the last flight of the event has been completed. The maximum time of flight in each additional round shall be increased by one minute on the maximum time of flight in the previous round.

b) pentru a decide învingătorul atunci când există o egalitate, vor fi făcute zboruri suplimentare, imediat după ce ultimul zbor al concursului a fost efectuat. Timpul maxim de zbor pentru fiecare rundă de departajare va crește cu câte un minut față de timpul maxim din runda precedentă.

 

The organiser will establish a 10 minute period during which all fly-off competitors must tow and release their model. Within these 10 minutes, the competitor will have the right to a second attempt in the case of an unsuccessful attempt for an additional flight according to para 3.H.5.

Organizatorul va stabili o perioadă de 10 minute, în care toți concurenții participanți la zborurile de departajare trebuie să-și răsucească motorul de cauciuc și să-și lanseze modelele. În limita acestor 10 minute, concurenții au dreptul la o a doua încercare în cazul unei încercări nereușite în concordanță cu paragraful 3.H.5.

 

 

3.H.9 Timing

3.H.9. Cronometrarea

 

a) See Section 4b, para B.13.

a) Vezi secțiunea 4b, paragraf B.13

.

b) The total time of flight is taken from the release of the model from the launching cable to the end of the flight.

b) Timpul total de zbor este considerat de la eliberarea cablului de pe model până la sfârșitul zborului.

 

3.H.10. Number of Helpers

3.H.10. Numărul de ajutoare

 

The competitor is entitled to have one helper at the starting position.

Competitorul este îndreptățit de a avea un ajutor la punctul de start.

 

3.H.11. Launching Devices

3.H.11. Dispozitive de lansare

 

a) The glider must be launched by means of a single cable; its length including release equipment and the launching device shall not exceed 50 metres when subjected to a tensile load of 2 kg. Metal cables are prohibited.

a) Planorul trebuie lansat cu un cablu dintr-o singură bucată pe toată lungimea lui, iar împreună cu echipamentul de eliberare și dispozitivul de lansare să nu depășească 50 metri când acesta este supus la întindere cu 2 kg. Cablurile metalice sunt interzise.

 

b) Any devices attached to the launching cable must not be thrown by the competitor, under penalty of cancellation of the flight. The competitor may release the launching cable and a lightweight marker, such as a ring, pennant or small rubber ball, at its end.

b) Dispozitivele atașate cablului de lansare nu trebuie să fie aruncate de către concurent, sub sancțiunea anulării zborului. Concurentul poate elibera cablul de lansare și un element de marcare cu greutate mică aflat la capătul lui, cum ar fi un inel, fanion sau bilă mică de cauciuc.

 

c) To facilitate observation and timing, the cable must be equipped with a pennant, having rectangular shape of a minimum area of 2,5 dm2 and the smallest side of at least 5cm, attached directly to the main cable.

c) Pentru a facilita observarea și cronometrarea, cablul trebuie să fie echipat cu un fanion de formă dreptunghiulară, cu o arie minimă de 2,5 dm2 și cea mai mică latură de cel puțin 5 cm, atașat direct pe cablul principal.

 

d) All types of auxiliary stabilising devices on the cable are forbidden.

d) Orice alte tipuri de dispozitive auxiliare de stabilizare pe cablu sunt interzise.

 

3.H.12. Organisation of Launching

3.H.12. Organizarea lansării

 

 

a) The competitor must be on the ground and must operate the launching devices himself (jumping allowed).

a) Concurentul trebuie fie pe sol și trebuie să opereze singur dispozitivul de lansare (săritura este permisă).

 

b) All freedom of action and movement is permitted to allow the best use of the cable, except the throwing of the launching device.

b) Toată libertatea de acțiune și mișcare este permisă pentru a face posibilă cea mai bună utilizare a cablului, cu excepția aruncării dispozitivului de lansare.

 

c) The model must be launched within approximately 5 metres from the starting pole position.

c) Aeromodelul trebuie să fie lansat într-o rază de aproximativ 5 metri de la poziția reperului de start.

 

 

Traducerea și adaptarea:

 

Daniel Petcu

24 ianuarie 2013