Home

         since 1968

MEMBER OF :

    

    FEDERATIA ROMANA DE MODELISM
          ROMANIAN MODELLING FEDERATION
          Member of FAI-CIAM, NAVIGA, FEMA, EFRA, COSR

Sediul:Str Piscului nr. 10 Sala Polivalenta,cam 210,sect 4 Bucuresti

         Adresa Postala: OP-6, CP-56 Bucuresti - ROMANIA
          Tel./Fax: +4021.316.24.54; +4031 805 74 71
          E-mail:conu@rdsmail.ro ; cringupopa@gmail.com 

HOMEAEROMODELE|AUTOMODELE|NAVOMODELE| RACHETOMODELE

                                    Statutul FederatieiPersonalul FederatieiBiroul FederalCluburi AfiliateRegulamente InterneActe Normative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

act aditional la Statut

STATUTUL

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE MODELISM

 

 

Adunarea generală a Federației Române de Modelism din data de 18 noiembrie 2001 a aprobat reorganizarea federației potrivit legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 și a adoptat prezentul Statut, elaborat în conformitate cu dispozițiile legii, cu Regulamentul de punere în aplicare al acesteia și cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

 

 

CAPITOLUL I

 

Denumire, competență, forma juridică, componența, scop, durata de funcționare, însemne, sediu

 

Art.1. Denumirea federației este Federația Română de Modelism, prescurtat F.R.Md. Federația Română de Modelism s-a înființat în 1968 în cadrul fostului Consiliu Național pentru Educație Fizică și Sport și a funcționat fără întrerupere sub această denumire, ca federație sportivă națională subordonată Ministerului Tineretului și Sportului.

 

Art. 2. Federația Română de Modelism are emblema proprie aprobată de Adunarea Generală care este anexată la statut și face parte din acesta.

 

Art. 3. Federația Română de Modelism este singura structură sportivă de interes național din România înființată cu avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului care este autorizată să organizeze, coordoneze și să controleze toate activitățile sportive de modelism și anume aeromodelismul, navomodelismul, automodelismul și rachetomodelismul, așa cum sunt prevăzute și descrise în regulamentele federațiilor internaționale.

 

Art. 4. Federația Română de Modelism recunoaște și aplică în activitatea sa statutele și regulamentele următoarelor federații internaționale la care este membră pentru ramurile sportive de modelism subordonate:

 

1.       Federația Aeronautică Internațională F.A.I., Comisia Internațională de Aeromodelism-C.I.A.M. pentru ramurile sportive aeromodelism și rachetomodelism.

2.       Organizația Mondială pentru Navomodelism și Sportul cu Navomodele N.A.V.I.G.A., pentru ramura sportivă navomodelism.

3.       Federația Europeană de Automodele Radiocomandate E.F.R.A. și Federația Europeană pentru Modele de Automobil F.E.M.A. pentru ramura sportivă automodelism.

 

Art. 5. Federația Română de Modelism este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ.

 

Art. 6. Federația Română de Modelism este constituită prin unirea cluburilor care au cel puțin o secție de modelism și a asociațiilor județene și a Municipiului București de modelism afiliate și recunoscute de ea, în condițiile legii și se bucură de toate drepturile ce sunt conferite persoanelor juridice de drept privat și utilitate publică din România, prin lege și alte acte normative.

 

Art. 7. Federația Română de Modelism are o structură conformă cu ramurile sportive de modelism subordonate:

 

1.       aeromodelism

2.       navomodelism

3.       automodelism

4.       rachetomodelism

 

Fiecare ramură sportivă este condusă de un vicepreședinte.

Federația garantează ramurilor sportive componente autonomia tehnică în conformitate cu regulamentele federațiilor internaționale la care F.R.Md. este membră.

 

Art. 8. Durata de funcționare a Federației Române de Modelism este nedeterminată.

 

Art. 9. Sediul Federației Române de Modelism este în București, str. V. Conta nr. 16, sector 2.

Sediul federației poate fi schimbat cu acordul Adunării Generale a F.R.Md.

 

 

CAPITOLUL II

 

Scopul și obiectivele F.R.Md.

 

Art. 10. Scopul principal al F.R.Md. este organizarea și controlul practicării modelismului în România, extinderea modelismului pe întreg teritoriul țării, precum și aplicarea unui sistem organizat de selecție, pregătire și participare în competiții în vederea dezvoltării activității de performanță și obținerea de rezultate de prestigiu pe plan național și internațional.

 

Federația Română de Modelism are următoarele obiective și atribuții principale:

 

            a). elaborează strategia națională de dezvoltare a celor 4 ramuri sportive și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;

            b). elaborează calendarul competițional intern și organizează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național pe baza Regulamentului activității competiționale, a regulamentelor tehnice ale federațiilor internaționale și a regulamentelor proprii ale F.R.Md;

            c). elaborează calendarul internațional pe baza strategiei proprii și planurile de pregătire și participare a sportivilor de performanță români la competițiile internaționale;

            d). organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind evidența, formarea, clasificarea și promovarea acestora pe baza regulamentului propriu;

            e). organizează sau tutelează competițiile internaționale de modelism pe teritoriul României, organizează competiții internaționale oficiale de modelism cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului;

            f). elaborează orientarea metodică a federației, baremurile, normele și cerințele pentru pregătirea și selecția sportivilor pe baza Regulamentului de clasificare sportivă;

            g). colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației și Cercetării și cu instituțiile din structura acestora pentru formarea și perfecționarea antrenorilor pentru cele 4 ramuri sportive de modelism;

            h). întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea spiritului de fair play și a toleranței în activitatea sportivă;

            I). Colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu alți factori interesați, pentru dezvoltarea modelismului pe întreg teritoriul României și pentru dezvoltarea bazei materiale pentru practicarea acestui sport;

            j). asigură reprezentarea României în competițiile sportive și în federațiile internaționale la care F.R.Md. este membră;

 

Art. 11. Federația Română de Modelism elaborează și adoptă în cadrul organelor sale pe baza competenței oferite de prezentul Statut, următoarele principale documente:

 

            a). Regulamentul de funcționare al F.R.Md.;

            b). Regulamentul activității competiționale;

            c). Regulamentul de clasificare sportivă;

            d). Orientarea metodică a F.R.Md.;

            e). Regulamentul de transferare a sportivilor de la o unitate la alta;

            f).  Regulamentul arbitrilor;

            g). Regimul cotizațiilor și taxelor la F.R.Md.;

            h). Normele de protecția muncii în activitatea competițională de modelism;

            i). Bilanțul sportiv anual, clasamentul sportivilor și al cluburilor pe ramuri sportive și pe federație,             primii 10 sportivi ai anului și alte clasamente sub forma unui buletin informativ;

 

Art. 12. Federația Română de Modelism administrează și gestionează mijloacele financiare și materiale aflate în patrimoniu, prin organisme proprii în conformitate cu prevederile legale și cele prevăzute în statut;

 

Art. 13. Federația Română de Modelism prin organismele proprii și delegații acestora are drept de control asupra tuturor unităților sportive afiliate.

 

Art. 14. Statutul, regulamentele, normele, hotărârile și deciziile F.R.Md. sunt obligatorii pentru toți membrii afiliați și membrii acestora.

 

 

CAPITOLUL III

 

Membrii afiliați, drepturile și obligațiile acestora

 

Art. 15. Conform dispozițiilor Legii 69/2000, la Federația Română de Modelism se pot afilia numai structuri sportive cu personalitate juridică legal constituite și recunoscute oficial ca urmare a înscrierii În Registrul Sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului și acordării autorizației de funcționare și a certificatului de identitate sportivă.

 

Structurile sportive (unitățile sportive) care se afiliază la F.R.Md. trebuie să aibă în activitate cel puțin una dar nu mai mult de 4 din următoarele secții de modelism:

a)       secția de aeromodelism

b)       secția de navomodelism

c)       secția de automodelism

d)       secția de rachetomodelism

 

Aceste structuri sunt:

 

a)       cluburile sportive de drept public

b)       cluburile sportive de drept privat

c)       palatele copiilor și elevilor

d)       cluburile copiilor și elevilor

e)       asociațiile județene și a Municipiului București de modelism

 

Art. 16. Un club sau o asociație județeană care dorește să se afilieze la F.R.Md. trebuie să adreseze o cerere scrisă la federație prin care să solicite afilierea și se obligă să respecte statutul, regulamentele și hotărârile acesteia.

 

Art. 17.

1.       Cererea de afiliere la federație trebuie să cuprindă sub sancțiunea nulității toate datele  mai jos menționate:

 1. Denumirea structurii sportive.

 2. Sediul, județul, localitatea.

 3. Organele de conducere și administrative.

 4. Numărul de identificare sportivă.

 5. Certificatul de identitate sportivă-numărul și data emiterii.

 6. Culorile clubului, emblema (în cazul cluburilor).

 7. Data, semnătura, ștampila.

 

2.       Cererea de afiliere la federație trebuie să fie însoțită de următoarele acte doveditoare:

 

 1. În cazul structurilor juridice de drept privat:

a.       actul de constituire și statutul, autentificate;

b.       copie după hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă de acordare a personalității juridice;

c.       copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;

d.       copie după certificatul de înscriere în Registrul Național al persoanelor juridice fără scop patrimonial-în cazul structurilor sportive fără scop patrimonial;

e.       copie după certificatul de înmatriculare în Registrul Comerțului-în cazul structurilor  sportive de drept privat organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni;

f.         dovada sediului;

g.       dovada patrimoniului;

 

 1. În cazul cluburilor sportive, persoane juridice de drept public:

a.       actul de dispoziție prin care au fost înființate autentificat;

b.       copie după actul de dispoziție prin care este aprobat regulamentul de Organizare și Funcționare și copie după acest regulament;

c.       copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;

d.       dovada sediului;

e.       dovada patrimoniului;

 

 1. În cazul palatelor și al cluburilor elevilor și copiilor:

a.       copie după actul de dispoziție prin care au fost înființate;

b.       copie după actul de dispoziție prin care se stabilește că respectiva unitate desfășoară pe lângă activitatea de învățământ și activități de selecție, pregătire și participare la activitatea competițională națională în domeniul modelismului;

c.       dovada sediului;

d.       dovada patrimoniului;

 

3.       Odată cu depunerea cererii de afiliere și a actelor doveditoare, unitatea solicitantă trebuie să depună în virament sau în numerar la federație o sumă care trebuie să reprezinte:

 

 1. cotizația anuală a secției sau a secțiilor ce se afiliază pe anul în curs;

 2. taxa de viză a carnetelor sportivilor și a antrenorului (antrenorilor) care doresc să se legitimeze la federație;

c.                   contravaloarea carnetelor de legitimare a sportivilor;

 

Art. 18.

 

1.       Afilierea noilor structuri (unități sportive) este aprobată provizoriu de Biroul Executiv al F.R.Md. și comunicată în scris în maximum 30 de zile unității respective care de la acea dată se poate bucura de drepturile membrilor afiliați.

2.       Hotărârea de afiliere se aprobă în prima ședință a Biroului Federal și apoi în prima Adunare generală a F.R.Md. după care afilierea este definitivă.

 

Art. 19. Orice membru afiliat trebuie să-și achite cotizația anuală a secției sau a secțiilor de modelism și contravaloarea taxelor de viză a carnetelor sportivilor legitimați până la data de 31 martie a anului respectiv, conform cu regimul cotizațiilor și al taxelor pentru anul în curs prevăzut la art. 11.g. din prezentul Statut.

 

Art. 20.

1.       Schimbarea situației juridice a unor membri afiliați imoune obligația reafilierii la federație conform procedurilor prevăzute în prezentul Statut.

2.       Fiecare membru afiliat are obligația să anunțe federația în termen de 15 zile de la data pronunțării sentinței definitive a instanței judecătorești și Ministerul Tineretului și Sportului în termen de 30 de zile, orice modificare intervenită în actul constitutiv, pentru a fi operat în documentele federației respectiv în registrul sportiv.

3.       Orice membru afiliat are obligația de a anunța federația în maximum 15 zile dacă s-au schimbat: adresa sediului, telefonul, faxul și adresa e-mail.

 

Art. 21.

1.       Asociațiile sportive fără personalitate juridică care au secții de modelism se pot afilia numai la asociațiile județene și a Municipiului București de modelism, pentru a putea participa la activitatea competițională de modelism la nivelul județului respectiv și al Municipiului București.

2.       Pentru a putea participa la orice competiție de nivel național sau internațional, asociația sportivă trebuie să se transforme în club sportiv cu personalitate juridică dobândită în condițiile legii, să se înscrie în Registrul Sportiv al cluburilor și să se afilieze la F.R.Md.

 

Art. 22.

1.       Asociațiile județene și a Municipiului București sunt persoane juridice de drept privat care au ca scop organizarea activității de modelism în județul respectiv.

2.       Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii, ca organizație-asociație fără scop lucrativ.

3.       La nivelul județului, respectiv a Municipiului București se poate constitui o singură asociație județeană de modelism.

4.       Asociațiile județene de modelism și a Municipiului București se pot forma prin asocierea secțiilor de modelism din asociațiile sportive fără personalitate juridică și cluburile sportive cu personalitate juridică pentru a organiza și desfășura activitatea de modelism la nivel exclusiv județean și al municipiului București.

 

Art. 23.

1.       Calitatea de membru afiliat al F.R.Md. încetează prin:

 1. retragerea din federație;

 2. dizolvarea membrului afiliat;

 3. excluderea membrului afiliat din federație;

 4. revocarea recunoașterii ca structură sportivă, potrivit legii și în consecință, radierea sa din Registrul Sportiv;

e. neachitarea taxelor către federație conform Art. 54.3.

2.       Excluderea unui membru afiliat din F.R.Md. se aprobă de Adunarea generală la propunerea Biroului federal.

 

Art. 24. Membri afiliați ai F.R.Md. au următoarele drepturi:

a.       să exercite competențele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele și hotărârile (deciziile) federației;

b.       să exercite autonom atribuțiile stabilite prin statutul și regulamentele proprii, în limitele lor de competență și fără a încălca autoritatea F.R.Md.;

c.       să participe la competițiile din calendarul intern al federației și la competițiile internaționale cu acordul F.R.Md.;

d.       să participe prin reprezentanții lor la Adunarea generală a F.R.Md. și să-și exercite dreptul la vot;

e.       să aibă reprezentanți aleși în organismele federației;

f.         să prezinte propuneri Biroului Federal și Adunării generale, să inițieze proiecte de hotărâri și să participe la elaborarea hotarârilor după caz;

g.       să fie informați despre activitatea și rezultatele federației;

 

Art. 25. Membrii afiliați ai F.R.Md. sunt obligați:

a.       să respecte statutul, regulamentele, normele, hotărârile federației și să dea dovadă de spirit sportiv, de fair play și toleranță în activitatea sportivă;

b.       să respecte și să apere imaginea și prestigiul F.R.Md. precum și ale organelor și oficialilor acesteia;

c.       să-și achite integral obligațiile financiare față de federație la termenele și în condițiile stabilite de aceasta;

d.       să permită controlul dispus de federație;

e.       să-și respecte propriile statute și regulamente și să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;

f.         să asigure preluarea obligațiilor față de federație de către membrii lor individuali legitimați: sportivi, antrenori, arbitri, tehnicieni, membri susținători, etc.;

g.       să se adreseze organismelor internaționale numai cu acordul federației;

 

Art. 26. La propunerea Biroului Federal, Adunarea Generală poate acorda titlul de “Membru de Onoare” al Federației Române de Modelism unor personalități cu merite deosebite în sprijinirea activității federației și titlul de “Președinte de Onoare” al F.R.Md. unei singure persoane;

Titlul de “Membru de Onoare” se acordă pe viață.

Titlul de “Președinte de Onoare” se acordă pe o perioadă de 4 ani iar aprobarea acestuia de către Adunarea generală se face de regulă cu prilejul alegerilor.

 

 

CAPITOLUL IV

 

Organele federației

 

Art. 27.

1.       Adunarea Generală este organul de conducere al F.R.Md.

2.       Biroul federal este organul de conducere al federației între adunările generale.

3.       Biroul Executiv este organul administrativ permanent al federației.

4.       Comisiile federale sunt organisme de specialitate ale Biroului Federal și Biroului Executiv.

5.       Un cenzor care asigură controlul financiar intern al federației.

 

Art. 28. Împuterniciții federației sunt: președintele, secretarul general, secretarul federal și contabilul.

 

Art. 29. Adunarea generală

 

a.       Adunarea Generală este Ordinară și Extraordinară.

b.       Adunarea Generală Ordinară se desfășoară odată pe an.

c.       Adunarea Generală de alegeri se desfășoară odată la 4 ani.

d.       Adunarea Generală Extraordinară se desfășoară oricând este necesar.

e.       În principiu Adunarea generală poate fi publică, dar accesul este permis pe bază de invitații. Persoanele invitate pot fi însă scoase din Adunarea generală, dacă majoritatea simplă a delegaților cu drept de vot hotărăsc astfel.

 

  

Art. 30.

1.       Adunarea Generală se compune din membrii afiliați menționați în continuare care au drept de vot.

2.        

a.       Cluburile sportive, palatele și cluburile elevilor au dreptul la câte un reprezentant pentru fiecare secție afiliată și astfel câte un vot pentru fiecare secție afiliată, drept care se exercită numai dacă delegatul respectiv este prezent. Un club sportiv cu mai multe secții poate fi reprezentat și de un singur delegat care votează pentru toate secțiile pe care le reprezintă.

b.       Asociațiile județene de modelism au dreptul la un reprezentant și un drept de vot indiferent de numărul de ramuri sportive pe care le au în subordine.

3.       Cluburile sportive ai căror sportivi au obținut cel puțin o medalie la un campionat mondial sau european, la una sau mai multe secții afiliate în anul sportiv pentru care se desfășoară Adunarea Generală sau în anul anterior, au dreptul la două voturi pentru secția respectivă. Acest drept  se exercită de către reprezentantul secției respective care primește două buletine de vot în cazul votului secret, iar în cadrul votului deschis pentru votul său se numără două voturi.

4.       Au dreptul de a participa la Adunarea Generală cu drepturi depline numai cluburile și asociațiile județene și a Municipiului București afiliate și care și-au plătit toate obligațiile financiare față de federație pentru anul sportiv pentru care se ține Adunarea Generală. Dacă Adunarea Generală anuală se ține după 31 martie în anul următor, unitățile afiliate trebuie să aibă achitate la federație cel puțin cotizația anuală a secțiilor și pentru anul în curs pentru a putea avea drept de vot.

5.       Numărul de delegați cu drept de vot și norma de reprezentare se transmite unităților afiliate de către                     Biroul Executiv, odată cu invitația de convocare a Adunării Generale.

6.       Fiecare delegat sau reprezentant al unei secții afiliate dintr-o unitate sportivă va trebui să aibă asupra          sa o împuternicire scrisă pentru participarea la Adunarea generală.

7.       Votul prin delegare sau prin corespondență nu este admis.

 

Art. 31.

a.       Convocarea Adunării Generale Ordinare se face în scris de către Biroul Federal cu cel puțin 30 de zile înainte de data când urmează să se desfășoare.

b.       Convocarea va fi adresată membrilor afiliați și va cuprinde data, ora și locul desfășurării, precum și ordinea de zi a Adunării Generale, menționându-se explicit temele (problemele) de dezbătut.

c.       Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea sau completarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă și textul integral al acestora.

d.       Pot fi introduse propuneri și cereri în Adunarea Generală, numai de către Biroul Federal și membrii afiliați, care să fie adresate în scris Biroului Executiv cu 45 de zile înaintea Adunării Generale. Numai acele propuneri și cereri transmise din timp și incluse în ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală.

e.       Adunarea Generală poate, în caz de urgență, să se ocupe de problemele prezentate după termenul menționat, dacă acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare și cu condiția ca majoritatea absolută a voturilor exprimate să hotărască în acest sens.

f.         În cadrul Adunării Generale se stabilesc:

-          drepturile de vot;

-          persoanele care vor întocmi procesul verbal oficial, sau care îl vor verifica în cazul în care a fost făcut prin stenogramă, desemnarea acestora se va face prin votul deschis al delegaților participanți la adunare;

-          componența comisiei de validare – desemnarea membrilor acesteia se va face prin votul deschis al delegaților participanți la adunare;

 

Art. 32.

a.       Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de Biroul Federal prin hotărârea majorității simple a acestuia.

b.       Biroul Federal trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 2/3 din membrii afiliați care o compun, conform Art.30.1. solicită prin cereri scrise adresate federației, convocarea acesteia.

c.       Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată și ca urmare a unei moțiuni de neîncredere semnată de cel puțin 2/3 din membrii afiliați care o compun.

d.       Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 15 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu anunțarea acesteia.

e.       Prevederile Art. 30.1,2,3,4,5,6 și Art. 31.f din prezentul statut se aplică și în cazul Adunării Generale Extraordinare.

 

Art. 33.

1.       Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate include următoarele puncte:

 1. alocuțiunea președintelui F.R.Md., prezentarea situației prezenței delegaților cu drept de vot și adoptarea ordinei de zi;

 2. desemnarea a 1-3 persoane care vor întocmi procesul verbal oficial, sau care îl vor verifica în cazul în care acesta s-a făcut prin stenogramă;

 3. desemnarea Comisiei de validare care va verifica scrutinul;

 4. raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;

 5. prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent și aprobarea prin vot a acestuia;

 6. prezentarea și aprobarea prin vot a raportului cenzorului;

 7. prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli;

 8. examinarea propunerilor de modificare a statutului F.R.Md. sau a regulamentului de organizare și desfășurare a actuvității de modelism;

 9. propuneri și cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală în condițiile prevăzute la art. 31.d.;

 10. admiterea, suspendarea sau excluderea membrilor F.R.Md., după caz;

 11. alegerea președintelui și a vicepreședinților federației și a celorlalți membri ai Biroului Federal și a cenzorului în cazul Adunării Generale Ordinare de alegeri, sau când este necesar;

 

2.       Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

 

Art. 34.

1.       O Adunare Generală este statutar constituită și are putere de decizie în prezența a 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot conform Art. 30.

2.       Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu are putere de decizie și nu dobândește această competență în maximum 3 ore, ea poate fi reconvocată în ziua următoare, în același loc.

3.       În situația că nici după reconvocarea făcută potrivit punctului 2 de mai sus, Adunarea Generală nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocată în termen de până la cel mult 30 de zile. În acest caz, Adunarea Generală se va desfășura și va avea putere de decizie indiferent de numărul de numărul membri afiliați prezenți.

4.       Prezidiul Adunării Generale este format din președintele și vicepreședinții federației, secretarul general și secretarul federal.

5.       Adunarea Generală este condusă de președintele federației care în deschiderea adunării, trebuie să prezinte situația numerică a prezenței delegaților cu drept de vot și să facă cunoscută lista nominală a acestora.

6.       Președintele poate desemna un vicepreședinte sau pe secretarul general să conducă Adunarea Generală.

 

Art. 35.

1.       Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate absolută (jumătate plus 1) a membrilor cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală, în afară de cazurile de mai jos în care este necesară o majoritate de 2/3 din numărul voturilor celor prezenți pentru:

-          modificări și completări la statut;

-          completări la ordinea de zi a Adunării Generale;

-          excluderea membrilor afiliați;

-          schimbarea sediului;

-          schimbarea scopului federației;

-          dizolvarea federației;

 

2.       Se vor putea adopta hotărâri cu majoritate simplă (din cei care votează, jumătate plus 1-nu se ține cont de abțineri) a voturilor membrilor prezenți, dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situație, abținerile de la vot nu sunt numărabile. Dacă se realizează egalitate de voturi, votul președintelui, sau în lipsa acestuia a înlocuitorului său, are putere de decizie.

3.       Face excepție de la prevederile punctului 2 de mai sus, Adunarea Generală desfășurată potrivit Art.34.3 din prezentul statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întrunește majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenți.

4.       Hotărârile se adoptă prin vot deschis prin ridicarea mâinii, sau prin vot secret cu buletin de vot, în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

5.       Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeași problemă sunt mai mult de 2 propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât pentru una din propuneri.

6.       Propunerile care nu sunt contestate, sunt considerate de drept ca fiind acceptate.

7.       Votarea prin vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de majoritatea delegaților cu drept de vot prezenți la Adunarea Generală.

8.       Nimeni nu este constrâns să voteze. 

 

Art. 36.

1.       Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletin de vot. Dacă pentru o funcție există un singur candidat, alegerea se face prin vot deschis.

2.       Distribuirea și numărarea buletinelor de vot se face de către comisia de validare.

3.       Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunțat de președintele comisiei de validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depășește pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat și se va proceda la o altă votare.

4.       La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate și buletinele anulate nu intră în calcul.

Art. 37.

1.       Președintele Federației Române de Modelism este ales direct și prin vot secret de către Adunarea generală Ordinară de alegeri a F.R.Md.

2.       Cei 4 vicepreședinți, câte unul corespunzător pentru fiecare dintre cele 4 ramuri sportive, sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală Ordinară de alegeri a F.R.Md.

3.       Ceilalți membri ai Biroului Federal se aleg de asemenea prin vot secret de către Adunarea Generală de alegeri, pentru locurile din Biroul Federal destinate fiecărei ramuri sportive conform structurii acesteia de la art. 41.

4.       Pentru alegerea Biroului federal membrii afiliați vor depune propuneri nominale scrise pe funcții la sediul federației cu cel puțin 5 zile înaintea Adunării Generale de alegeri în mod direct prin fax sau poștă astfel încât acestea să ajungă la termenul fixat mai sus. Propunerile vor fi semnate și ștampilate de reprezentanții unităților afiliate. Nu se admit noi propuneri scrise sau verbale în cadrul Adunării Generale, decât în cazul în care pentru o anume funcție sau loc în Biroul Federal, nu se regăsește nici o propunere în nominalizările scrise primite în avans.

5.       Propunerile scrise pentru toate funcțiile în Biroul Federal trebuie să nominalizeze în principal persoane legitimate la unitățile sportive afiliate. In cadrul Biroului Federal pot fi alese și persoane ale altor structuri neafiliate la federație, ținându-se cont că ponderea acestora poate fi 25% din numărul total al persoanelor alese în Biroul Federal, adică 2-3 persoane conform structurii acestuia de la Art. 41. Ocuparea funcțiilor din Biroul Federal de către acești candidați se va face în ordinea alegerilor-președinte, vicepreședinți, membri până la completarea procentului de 25%.

6.       Propunerile scrise ale unităților afiliate pot nominaliza un candidat pentru mai multe funcții în birou care în urma alegerilor va ocupa numai una.

7.       Candidații pentru funcția de vicepreședinte al federației și candidații pentru locurile de membru în Biroul Federal rezervate pentru cele 4 ramuri sportive conform structurii de la Art. 41, pot fi numai persoane specializate în ramura sportivă respectivă cu rezultate deosebite în activitate. Nu se admit candidaturi de specialiști într-o ramură sportivă pentru altă ramură sportivă.

8.       O unitate sportivă nu poate propune mai mult de un candidat legitimat în propria unitate pentru fiecare secție afiliată, dar poate avea atâția candidați pentru Biroul Federal câte secții afiliate are dar nu mai mult de 4. În urma alegerilor o unitate sportivă cu mai multe secții nu poate avea mai mult de 2 reprezentanți aleși în Biroul Federal. Pe parcursul alegerilor dacă s-a ales astfel, candidatura restului de reprezentanți din acel club se anulează.

9.       Alegerea pentru membrii din Biroul Federal pentru locurile repartizate pe ramurile sportive se face prin 4 buletine de vot separate pentru fiecare ramură sportivă după ce a avut loc alegerea președintelui și a celor 4 vicepreședinți. Alegerea acestor membri spre deosebire de președinte și cei 4 vicepreședinți se face numai de către unitățile sportive ce formează ramura sportivă și care au afiliate secții în ramura sportivă respectivă. În cazul egalității de voturi, se repetă votarea cu toți delegații cu drept de vot . Membrii Biroului Federal aleși de către cluburi prin alegeri parțiale, sunt după aceea confirmați de Adunarea Generală prin vot deschis pe rând, cu majoritate absolută de voturi. Dacă un candidat de la o ramură nu este confirmat prin acest vot, pentru acel loc se realizează din nou alegeri la care nu mai candidează cel respins, ci numai cei nealeși încă de pe lista candidaților pentru ramura sportivă respectivă. Dacă nu mai este un candidat în propunerile scrise, se acceptă un nou candidat printr-o propunere scrisă sau verbală formulată în Adunarea Generală cu condiția ca acesta să fie prezent.

10.   Pentru alegerea președintelui federației este necesară obținerea majorității absolute (jumătate plus 1) a voturilor exprimate și validate. Alegerea se exercită prin buletine de vot speciale pentru alegerea președintelui. În situația în care, după primul tur de scrutin nici un candidat nu obține majoritate absolută, se va organiza un al II –lea tur de scrutin cu participarea primilor 2 candidați care au întrunit numărul cel mai mare de voturi.

Dacă pe primul loc sunt mai mulți candidați care au obținut un număr egal de voturi, scrutinul următor se va face numai cu candidații situați toți pe primul loc.

  În cazul în care pe locul 2 se află mai mulți candidați cu un număr egal de voturi, scrutinul următor se    realizează cu aceștia împreună cu candidatul situat pe locul I.

După al II-lea tur de scrutin, dacă nici un candidat nu întrunește majoritatea absolută a voturilor    exprimate, va fi declarat președinte  candidatul care obține majoritatea simplă, adică numărul cel mai mare de voturi exprimate și validate.

În cazul în care la acest scrutin numărul de voturi este egal între candidați scrutinul se repetă până când un candidat întrunește majoritatea simplă.

11.   Alegerea celor 4 vicepreședinți se face după alegerea președintelui pe un singur buletin de vot unde se înscriu toți candidații separat pentru cele 4 funcții corespunzătoare. Derularea acestei alegeri se face după prevederile punctului 10 de mai sus.

Dacă după primul tur unul sau mai mulți vicepreședinți nu întrunesc majoritatea absolută, se continuă alegerea numai pentru acele funcții pe alt buletin de vot cu îndeplinirea prevederilor de la punctul 10 de mai sus.

Dacă după primul tur unul sau mai mulți vicepreședinți nu întrunesc majoritatea absolută, se continuă    alegerea numai pentru acele funcții pe alt buletin de vot cu îndeplinirea prevederilor de la punctul 10 de mai sus.

12.   În cazuri temeinic justificate, candidații pot fi supuși alegerii fără a fi prezenți la Adunarea Generală.

 

Art. 38.

1.       Biroul Federal ales, aprobă în prima ședință, organigrama personalului salariat al federației și încadrarea acestuia pe funcții: secretar general, secretar federal, instructor sportiv și contabil.

2.       Posturile rămase vacante în schema de încadrare a federației se încadrează în condițiile legii.

3.       Secretarul general și secretarul federal aprobați de către Biroul Federal fac parte din Biroul Federal și Biroul Executiv și nu sunt aleși de Adunarea Generală.

 

Art. 39.

1.       Membrii de onoare declarați la Adunarea Generală conform Art. 26 au drept de participare la adunările generale, să ia parte la discuții dar fără drept de vot.

2.       Președintele de onoare declarat la Adunarea Generală conform Art. 26 are dreptul de a lua partela adunările generale și la ședințele Biroului Federal, de a participa la discuții dar fără drept de vot.

 

Art. 40.

1.       Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a F.R.Md.

2.       Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:

 1. aprobă Statutul F.R.Md., modificările și/sau completările acestuia, precum și modificarea actului constitutiv al F.R.Md.;

 2. aprobă regulamentul federației sau alte acte fundamentate de către Biroul Federal prin împuternicirea dată acestuia de către Adunarea Generală;

 3. aprobă și votează toate hotărârile și documentele de pe ordinea de zi conform Art. 33;

 

Art. 41. Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă) la Adunarea Generală sunt suportate de:

a.       F.R.Md. pentru membrii Biroului Federal;

b.       Cluburile și asociațiile județene afiliate, pentru delegații lor;

 

Art. 42. Biroul Federal

1.       Biroul Federal se compune din 13 persoane după cum urmează:

 1. președinte, care este președintele F.R.Md.;

 2. un vicepreședinte care este și președintele comisiei federale de aeromodelism;

 3. un vicepreședinte care este și președintele comisiei federale de navomodelism;

 4. un vicepreședinte care este și președintele comisiei federale de rachetomodelism;

 5. un vicepreședinte care este și președintele comisiei federale de automodelism;

 6. doi membri pentru ramura aeromodelism;

 7. doi membri pentru ramura navomodelism;

 8. un membru pentru ramura rachetomodelism;

 9. un membru pentru ramura automodelism;

 10. un secretar general;

 11. un secretar federal;

2.

a.       Președintele, vicepreședinții și membrii aleși ai Biroului Federal au un mandat de 4 ani;

b.       Secretarul general și secretarul federal la data reorganizării federației sunt transferați în interesul serviciului în noua structură organizatorică și sunt încadrați pe perioadă nedeterminată.

3.       Dacă președintele F.R.Md. nu-și mai poate exercita atribuțiile, unul dintre vicepreședinți desemnat de Biroul Federal le va prelua până la Adunarea Generală următoare. În această situație, această adunare va alege un nou președinte urmându-se procedura de la Art. 37.

4.       Dacă vicepreședinții sau unii din membri ai Biroului Federal nu-și mai pot exercita atribuțiile, locurile acestora se vor completa la prima Adunare Generală urmându-se procedura de la Art. 37.

5.       Nici o decizie luată de un for din afara modelismului de a suspenda președintele F.R.Md. sau/și Biroul Federal, nu va fo obligatorie pentru F.R.Md., cu excepția prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.

 

Art. 43.

1.       Biroul Federal se întrunește trimestrial. El se poate întruni și de câte ori este necesar.

2.       Biroul Federal este statutar constituit în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

3.       Hotărârile Biroului Federal se adoptă cu majoritate simplă a voturilor exprimate. În caz de egalitate, decide votul președintelui. În lipsa președintelui, în caz de egalitate decide secretarul general.

4.       Au dreptul să voteze toți membrii Biroului Federal cu un singur vot fiecare.

5.       Voturile se exprimă deschis sau secret, în funcție de decizia membrilor Biroului Federal prezenți la ședință.

6.       Votul prin corespondență sau procură nu este admis.

7.       Membrii Biroului Federal nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care clubul din care face parte un membru are interese.

8.       La fiecare ședință a Biroului Federal se întocmește un proces verbal, în care se transcriu problemele dezbătute și hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenți. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acestea constituind documentele oficiale ale F.R.Md. și se păstrează la sediul federației.

9.       Ședințele Biroului Federal nu sunt publice.

 

Art. 44.

1.       Biroul Federal conduce întreaga activitate a federației între adunările generale.

2.       Biroul Federal urmărește și răspunde de aplicarea hotărârilor adunărilor generale.

3.       Biroul Federal poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

4.       Principalele atribuții ale Biroului Federal sunt:

 1. aprobă Regulamentul de funcționare al federației;

 2. aprobă Regulamentul activității competiționale a federației;

 3. aprobă Regulamentul de clasificare sportivă al federației;

 4. aprobă Orientarea metodică a federației;

 5. aprobă Regulamentul de transferare al sportivilor de la o unitate la alta;

 6. aprobă Regulamentul arbitrilor federației;

 7. aprobă regimul cotizațiilor și al taxelor federației;

 8. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor federației;

 9. aprobă normele de protecție a muncii în activitatea competițională de modelism;

 10. aprobă bilanțurile sportive anuale și clasamentele sportivilor și cluburilor;

 11. aprobă strategia federației pe o perioadă de timp determinată;

 12. aprobă calendarul sportiv intern și se ocupă de organizarea competițiilor naționale;

 13. aprobă calendarul sportiv internațional și acționează pentru participarea loturilor naționale la competițiile internaționale;

 14. aprobă afilierea provizorie a noi unități sportive precum și suspendarea sau retragerea unei unități sportive din federație;

 15. aprobă loturile naționale și antrenorii care le pregătesc;

 16. aprobă dezvoltarea bazei materiale a federației;

 17. organizează controlul secțiilor din cluburile afiliate;

 18. ratifică sancțiunile disciplinare pronunțate de cluburi asupra propriilor sportivi;

 19. judecă recursurile la deciziile Comisiei de Apel și ia decizii finale și obligatorii în cazul abaterilor disciplinare;

 20. aprobă acte juridice și contracte care angajează federația și care nu sunt date în competența Biroului Executiv;

 21. aprobă componența comisiilor departamentale ale federației cât și schimbarea unor membri din motive întemeiete;

 22. aprobă schema personalului salariat pe funcții al federației;

 23. se ocupă de atragerea de sponsori și alte resurse de venituri pentru federație;

 24. aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;

 25. acționează pentru publicitatea și buna imagine a federației în mijloacele mass media;

 26. aduce la îndeplinire și alte sarcini stabilite de Adunarea Generală sau de Ministerul Tineretului și Sportului, conlucrează cu acesta și cu unitățile lui subordonate în orice problemă care privește federația;

 

Art. 45. Biroul Executiv

 1. Biroul Executiv este organul administrativ permanent al F.R.Modelism care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale și a Biroului Federal.

 2. Biroul Executiv este format din 7 membri: președintele federației, cei 4 vicepreședinți, secretarul general și secretarul federal.

 3. Biroul Executiv se întrunește în ședințe de lucru și ia decizii între ședințele Biroului Federal, care se aprobă de către Biroul federal. Numărul minim de membri care pot lua decizii este de 4, din care obligatoriu va fi prezent vicepreședintele ramurii sportive pentru care se ia decizia și secretarul general sau secretarul federal.

 4. Deciziile și documentele întocmite de Biroul Executiv se consemnează prin proces verbal în registrul de procese verbale al Biroului federal.

 5. Dacă problemele ce trebuiesc rezolvate sau deciziile ce trebuiesc luate privesc numai o ramură sportivă anume, acestea se iau în comisia centrală a ramurii respective, la care participă vicepreședintele și un membru al Biroului Federal pentru sportul respectiv, precum și secretarul general și secretarul federal. Problemele și deciziile se consemnează în registrul comisiei respective și se ratifică în prima ședință a Biroului Federal.

 6. Biroul Executiv întocmește cu ajutorul personalului salariat, al comisiilor federale și al celorlalți membri ai Biroului federal toate materialele și documentele pentru ședințele Biroului Federal precizate la Art. 44.4.a-o.

 7. Biroul Executiv îndeplinește orice altă sarcină stabilită de Biroul federal.

 

Art. 46. Președintele

1.       Președintele reprezintă Federația Română de Modelism în raport cu autoritățile publice române, federațiile similare din alte țări, oficialii federațiilor internaționale, persoane fizice și juridice române și străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

2.       Președintele federației prezidează toate adunările generale și ședințele Biroului Federal.

3.       Președintele votează în Biroul Federal și în Biroul Executiv și în caz de egalitate votul său este decisiv.

4.       Dacă președintele este absent sau este indisponibil, el va stabili cine îi va prelua prerogativele.

5.       Președintele conduce activitatea federației în scopul aplicării hotărârilor adunărilor generale și ale Biroului Federal.

6.       Președintele asigură aplicarea și respectarea legislației în vigoare a statutului și regulamentelor federației.

 

Art. 47. Personalul salariat al federației.

1.       Statul de funcții se aprobă de către Biroul Federal iar atribuțiile fiecărui salariat se stabilesc prin fișa postului.

2.       Personalul salariat al F.R.Modelism se transferă în interesul serviciului la data reorganizării în noua structură organizatorică și este încadrat pe perioadă nedeterminată.

3.       Secretarul general este responsabil de derularea contractelor cu Ministerul Tineretului și Sportului.

4.       Sumele necesare fondului de salarii se pot obține prin programe de la Ministerul Tineretului și Sportului, precum și din venituri proprii.

 

Art. 48. Cenzorul federației

1.       Controlul financiar intern al F.R.Md. este asigurat de un cenzor ales de Adunarea Generală cu majoritate absolută de voturi.

2.       Cenzorul trebuie să fie calificat în domeniul financiar contabil și nu trebuie să fie membru al Biroului Federal.

3.       Mandatul cenzorului este pe o perioadă de 4 ani.

4.       Cenzorul are următoarele atribuții:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul federației;

 2. întocmește rapoartele și le prezintă Adunării Generale;

 3. este subordonat Adunării Generale și ăoate participa la ședințele Biroului Federal sau ale Biroului Executiv, fără drept de vot;

5.1.  Când federația va ajunge să aibă 100 de unități sportive afiliate, controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 persoane din care una calificată în domeniul financiar contabil.

5.2.  La prima Adunare Generală care va aproba noi afilieri prin care numărul de unități active se ridică la 100 sau mai mult, se va vota o comisie de cenzori formată din 3 persoane care va acționa conform punctelor 1,2,3 și 4 din prezentul articol.

 

Art. 49. Comisiile federației

1.       Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Biroul federal numește componența nominală a comisiilor și colegiilor federale ale federației ca organe de lucru specializate pe diferite domenii de activitate.

2.       Comisiile federale sunt organisme de specialitate subordonate Biroului federal, constituite pe domenii de activitate astfel:

 1. comisia federală de aeromodelism;

 2. comisia federală de navomodelism;

 3. comisia federală de rachetomodelism;

 4. comisia federală de automodelism;

 5. comisia arbitrilor

 6. comisia de apel

 7. colegiul antrenorilor;

3.       Comisiile și colegiul antrenorilor sunt formate dintr-un președinte, un secretar și membri și sunt constituite din 5-11 persoane cu excepția comisiei de apel care este formată din 3 persoane (un președinte și 2 membri).

4.       Comisiile federale pe ramuri de sport de la punctul 2a,b,c,d au ca președinți vicepreședinții federației pentru ramurile de sport respective, iar membrii Biroului Federal fac parte din comisiile federale, potrivit specialităților lor din Biroul Federal conform Art. 42. Membrii Biroului Federal nu pot face parte din comisia de apel.

5.       Comisiile federale pe ramuri de sport ca organisme de lucru ale Biroului federal se ocupă de întreaga activitate a ramurii sportive respective, întocmesc și aprobă toate documentele, programele, hotărârile din ramura sportivă pentru Biroul federal sau Biroul Executiv.

6.       Comisiile federale și colegiul antrenorilor sunt statutar constituite în prezența a jumatate plus unu din din totalul membrilor lor și pot lua decizii numai dacă este prezent președintele comisiei, secretarul general sau/și secretarul federal. În cadrul comisiilor pe ramuri de sport, în lipsa președintelui din motive întemeiate, acesta poate delega pentru ședințe un membru al Biroului federal din ramura respectivă să-I preia atribuțiile.

7.       Ședințele comisiilor pe ramuri sportive sunt de regulă lunare. Comisia arbitrilor și colegiul antrenorilor se întrunesc de 2 ori pe an, activitatea acestora desfășurându-se curent în cadrul comisiilor pe ramuri de sport.

8.       Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritate simplă a voturilor celor prezenți la reuniunea respectivă. Activitatea comisiilor se consemnează în procese verbale scrise și semnate de toți membrii prezenți în registrul comisiei care este document oficial al federației. Ședințele comisiilor și colegiului antrenorilor nu sunt publice.

 

 

CAPITOLUL V

 

Art. 50. Asociațiile județene de modelism și a Municipiului București.

Asociațiile județene și a Municipiului București de modelism sunt persoane juridice de drept privat care se înființează și funcționează potrivit articolului 22 din prezentul statut.

1.       Aceste asociații se afiliază la federație cu respectarea statutului și regulamentelor federației, care sunt obligatorii pentru membrii care le compun.

2.       Scopul asociațiilor județene de modelism și a Municipiului București este organizarea activității de modelism la nivel județean, respectiv municipal.

3.       Obiectivele și atribuțiile, drepturile și îndatoririle acestor asociații decurg din statutul și regulamentele federației și din puterea delegată de federație.

4.       Asociațiile județene de modelism și a Municipiului București își desfășoară activitatea pe baza statutului și regulamentelor proprii care trebuie aprobate de Biroul federal prin efectul afilierii la federație.

5.       Principalele atribuții ale asociațiilor județene și a Municipiului București:

 1. elaborează o strategie a modelismului în județul respectiv;

 2. organizează și conduce activitatea competițională la nivel județean;

 3. organizează la nivelul județelor cursuri de formare a instructorilor sportivi și a arbitrilor;

 4. se ocupă de dezvoltarea în județ a bazei materiale a modelismului;

 5. acționează pentru înființarea de noi secții de modelism în cluburile existente și inițiază înființarea de cluburi noi.

 6. stabilesc și aplică măsuri pentru promovarea toleranței în sport și a spiritului de fair play;

 7. colaborează cu D.T.S. județene pentru organizarea de competiții proprii la nivel județean și de realizarea de baze sportive pentru modeliști;

 8. pot primi spre organizare din partea federației de campionate naționale sau alte concursuri de interes național;

 9. realizează venituri proprii și administrează mijloace financiare și materiale proprii conform prevederilor legale și regulamentelor proprii;

 10. asigură evidența și statistica activității de modelism în județ;

 11. au câte un reprezentant cu drept de vot în Adunarea Generală;

Conform legii, direcțiile pentru tineret și sport județene și a Municipiului București recunosc și sprijină asociațiile județene și a Municipiului București de modelism.

6.       Asociațiile județene de modelism și a Municipiului București nu pot participa cu sportivi legitimați în numele acestora la finalele campionatelor naționale sau la alte concursuri interjudețene sau de interes național.

7.       Sportivii legitimați la asociațiile sportive cu și fără personalitate juridică, legitimați la asociația județeană de modelism sau a Municipiului București, pot participa la campionatele naționale numai dacă asociațiile lor se transformă în cluburi sportive recunoscute de Ministerul Tineretului și Sportului cu Certificat de identitate sportivă, înscrise în Registrul Sportiv și afiliate la federație.

8.       Sportivii legitimați la cluburile sportive afiliate la federație și la asociația județeană respectivă pot participa și la campionatele naționale organizate de federație și la campionatele județene organizate de asociația județeană respectivă.

 

 

CAPITOLUL VI

 

Art. 51. Mijloace financiare și materiale

1.       Pentru a-și desfășura activitatea, F.R.Md. dispune de conturi în lei și valută la bancă și trezorerie în Municipiul București.

2.       Veniturile și cheltuielile de orice natură, indiferent de sursa de finanțare sunt cuprinse în bugetul anual al federației.

3.       Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face astfel:

 1. potrivit competențelor stabilite în statutul și regulamentele federației, pentru acțiunile și hotărârile înscrise în programele și calendarele federației aprobate de Biroul federal sau Biroul Executiv, după caz;

 2. cu respectarea destinației sumelor acordate ca subvenție de organele administrației centrale, de Ministerul Tineretului și Sportului sau de organele administrației  locale, pe bază de contract și programe ale F.R.Md. ca structură sportivă fără scop lucrativ, de utilitate publică și interes național și internațional;

4.       Bugetul anual va cuprinde la partea de venituri:

 1. venituri proprii și sume destinate finanțării unor programe sportive de modelism de utilitate publică:

 2. sume acordate ca subvenții din partea Ministerului Tineretului și Sportului, a altor organe ale administrației centrale și locale, destinate finanțării unor programe și funcționării federației pe bază de contracte;

 3. alte surse;

5.       Bugetul anual se aprobă de Biroul federal și apoi de Adunarea Generală a federației.

6.       Exercițiul financiar al federației este anual și se desfășoară pe perioada 1 ianuarie-21 decembrie. Exercițiul financiar se încheie printr-un bilanț contabil.

7.       Potrivit legii, F.R.Md. este scutită de impozite și taxe locale.

8.       F.R.Md, potrivit legii, este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care a fost autorizată, inclusiv pentru cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru cheltuieli de funcționare.

9.       Soldurile anuale ale federației din conturile în lei și valută se reportează în anul următor.

 

Art. 52.

1.       Sursele de finanțare și baza materială a F.R.Md. sunt constituite în conformitate cu Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.

2.       Sursele de finanțare ale federației provin din:

 1. sume destinate finanțării programelor sportive proprii și înscrise în contracte cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu alte organe ale administrației publice centrale ți locale;

 2. sume provenite din taxe și cotizații prevăzute în statutul și regulamentele federației, pentru cluburi, sportivi legitimați, arbitri, antrenori, transferări, etc.;

 3. sumele provenite din taxele obținute prin organizarea de campionate naționale și competiții internaționale, mondiale și europene în România;

 4. venituri obținutedin activități economice realizate în legătură cu scopul și obiectul de activitate al federației;

 5. veniturile obținute prin contractul de reclamă și publicitate;

 6. veniturile obținute prin contractele de sponsorizare;

 7. donații și alte venituri în condițiile legii;

 8. dobânzile și dividendele obținute prin plasarea disponibilităților realizate din venituri proprii;

 9. sume economisite și rămase din exercițiul anului financiar precedent;

 10. venituri obținute din valorificarea bunurilor din patrimoniul federației;

3.       Federația Română de Modelism poate deține în proprietate, coproprietate, în administrație directă, în folosință și/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activității sale ca: imobile, baze sportive, poligoane terestre și acvatice pentru modelism, mijloace de transport, aparatură și materiale specifice pentru organizarea de competiții și pregătirea sportivilor.

4.       F.R.Md. ca persoană juridică de drept privat și utilitate publică poate primi în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile, terenuri și vehicule din patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale.

5.       Dobândirea mijloacelor financiare și materiale ale federației precum și administrarea acestora se face în condițiile legii.

6.       Federația dispune de bunurile aflate în proprietatea sa sa și de bunurile aflate în administrarea sa și poate încheia contracte de închiriere pentru bunurile și serviciile necesare de care nu poate dispune altfel cu aprobarea Biroului Federal sau a Biroului Executiv, după caz.

7.       F.R.Md. are organisme proprii de administrare și gestionare a bugetului și patrimoniului constituite conform legii, precum și a statutului și regulamentelor proprii.

8.       F.R.Md. se supune verificărilor financiare potrivit legii și statutului propriu.

 

Art. 53.

1.       Federația Română de Modelism deține exclusivitatea:

 1. dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice și în mișcare a sportivilor săi în echipament de concurs și de reprezentare când aceștia participă la competiții organizate de federație sau în numele federației;

 2. dreptul de folosință asupra siglei/emblemei proprii;

 3. dreptul de reclamă, publicitate și de transmisii televizate și/sau radiofonice la competițiile pe care le organizează sau la care participă după caz;

2.       Drepturile menționate la aliniatul (1) al acestui articol pot fi cesionate de federație în condițiile legii.

 

Art. 54.

1.       Unitățile afiliate care nu și-au plătit cotizația anuală și taxele de viză până la 31 martie sunt suspendate și nu pot participa prin sportivii lor la sistemul competițional național.

2.       Aceste unități pot plăti ulterior taxele restante cu majorare conform regimului taxelor și cotizațiilor aprobat de Biroul federal, după care se ridică suspendarea și pot participa la competițiile naționale.

3.       Unitățile afiliate care timp de 2 ani nu plătesc cotizația anuală și taxele de viză ale sportivilor și nu participă astfel la sistemul competițional își pierd calitatea de membru afiliat și sunt radiați cu aprobarea Biroului Federal și a Adunării Generale. Aceste unități se pot reafilia la federație urmând procedurile articolelor 16, 17 și 18 din prezentul statut și plătind cotizația și taxele de viză pentru anul afilierii.

4.       Biroul federal prin regimul taxelor și vizelor la F.R.Md., regulamentul care se elaborează anual, poate aproba scutirea de taxe pentru juniorii din palatele și cluburile elevilor afiliate, care participă la sistemul competițional național  precum și scutirea de cotizații a acestor unități.

 

 

CAPITOLUL VII

 

Art. 55. Statutul sportivilor.

1.       Sportivii din unitățile afiliate la federație pot fi amatori și nonamatori.

2.       Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sporturilor din modelism, nu au relații contractuale de muncă cu cluburile sau asociațiile sportive la care sunt legitimați.

3.       Sportivii nonamatori sau profesioniști sunt cei care, pentru practicarea sporturilor din modelism încheie în condițiile legii, cu cluburile sau asociațiile sportive la care sunt legitimați:         

 1. o convenție civilă de prestări servicii;

 2. un contract individual de muncă pe baza căruia obțin licența de sportiv profesionist, care le conferă statutul de sportiv profesionist;

 3. în campionatele federației toți sportivii au aceleași drepturi indiferent de statutul acestora.

 

 

CAPITOLUL VIII

Art. 56. Competiții

1.       Federația Română de Modelism este singura în măsură să decidă în legătură cu planificarea și organizarea competițiilor interne de modelism la care participă membrii afiliați.

 1. Pentru a putea participa la competițiile naționale, un sportiv trebuie să fie legitimat la un club sportiv afiliat la federație.

 2. Sportivii se pot înscrie și participa la competițiile naționale numai dacă prezintă avizul medical eliberat de unitățile de medicină sportivă.

2.       Federația Română de Modelism este singura în măsură să organizeze competiții internaționale oficiale, campionate mondiale, europene, etape de cupă mondială și campionate balcanice în România la ramurile sportive de modelism definite în statut.

3.       Biroul Federal și Adunarea Generală prin aprobarea calendarului internațional pot aproba organizarea de concursuri internaționale de către cluburile afiliate cu respectarea statutului și regulamentelor federației.

4.       Organizarea de campionate mondiale și europene de modelism în România de către federație se face cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului.

5.       Participarea loturilor naționale la campionatele mondiale și europene se face cu aprobarea Biroului Federal sau a Biroului Executiv dar și cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului indiferent de care este sursa de finanțare a participării.

6.       Participarea sportivilor din cluburi la concursurile internaționale, în cheltuiala sportivilor sau a acestor cluburi, se face cu aprobarea Direcțiilor Județene Pentru Tineret și Sport și a Biroului Executiv, cu respectarea regulamentelor internaționale și a regulamentelor federației.

7.       Transferul sportivilor români legitimați la F.R.Md., la cluburi în străinătate se face cu aprobarea Biroului Federal numai dacă aceștia își păstrează cetățenia română, se legitimează la cluburi în străinătate și doresc să participe în echipa națională a țării respective și să joace pentru această țară, cu aprobarea federației internaționale.

8.       Sportivii modeliști legitimați la federație, care au plecat în străinătate și care au renunțat la cetățenia română, nu mai au nici o obligație față de F.R.Md. și nu mai pot participa la competițiile naționale pe perioada când revin în țară în vizită ca cetățeni străini.

 

 

CAPITOLUL IX

 

Autoritatea disciplinară

Art. 57.

1.       Autoritatea disciplinară în activitatea de modelism se exercită deplin și legitim potrivit:

 1. competențelor date de Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, pentru exercitarea dreptului de supraveghere și control al F.R.Md. și al tuturor celorlalte structuri sportive din modelism, de către Ministerul Tineretului și Sportului;

 2. statutelor și regulamentelor F.R.Modelism și ale membrilor afiliați;

2.       Potrivit Legii 69/2000 prin delegare, acțiunea de supraveghere și control se poate exercita și de către F.R.Md. pentru cluburile și asociațiilor județene afiliate.

3.       Potrivit Legii 69/2000, supravegherea și controlul exercitat de Ministerul Tineretului și Sportului, nu substituie controlul propriu instituit de F.R.Md. și de către unitățile afiliate potrivit statutelor și regulamentelor proprii. Controlul financiar al federației și unităților afiliate revine cenzorilor și comisiilor de cenzori ale acestora.

4.       Modalitatea de exercitare a autorității disciplinare se realizează prin:

 1. un sistem coerent de sancțiuni, corespunzător activității de modelism în funcție de gravitatea faptelor;

 2. diferențierea graduală a faptelor, aplicarea sancțiunilor, excluderea dublei sancțiuni pentru aceeași faptă, excluderea retroactivității în aplicarea sancțiunilor, interdicția de a da sancțiuni pentru faptele săvârșite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

 3. cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează, agravează răspunderea făptuitorului și cerințele pentru stingerea sau suapendarea sancțiunii;

 4. competențele privind cercetarea faptei, determinarea și aplicarea sancțiunii;

 5. garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancțiunilor aplicate;

5.       Conform legii, revocarea recunoașterii funcționării F.R.Modelism, cluburilor și asociațiilor județene de modelism și a municipiului București, este de competența Ministerului Tineretului și Sportului.

 

 

CAPITOLUL X

 

Măsuri disciplinare

 

Art. 58. Comportamentul nesportiv, nerespectarea statutului și a regulamentelor F.R.Md. de către membrii afiliați și membrii acestora, precum și de către oficiali, sunt sancționate în plan disciplinar.

 

Art. 59.

1.       Măsurile disciplinare aplicabile cluburilor și asociațiilor sportive sunt:

 1. avertisment;

 2. blam;

 3. amendă;

 4. anularea rezultatelor într-un concurs;

 5. suspendarea dreptului de a organiza competiții pe o perioadă determinată;

 6. suspendarea dreptului de a participa în competiții pe o perioadă determinată;

 7. excluderea din F.R.Md.;

2.       Măsurile disciplinare aplicabile persoanelor fizice sunt:

 1. avertisment;

 2. blam;

 3. amendă;

 4. suspendarea din activitatea competițională pe o anumită perioadă de timp;

 5. excluderea din activitatea competițională în general;

 6. suspendarea din funcția deținută pe o perioadă determinată sau nedeterminată de timp;

 7. declararea “personna non grata”-persoană neagreată în structurile modelismului;

3.       Măsurile disciplinare pot fi cumulate și legate între ele.

 

 

Art. 60.

1.       Competența soluționării abaterilor disciplinare și sancționării celor în cauză revine:

 1. în prima instanță comisiilor departamentale ale federației pe ramuri de sport în funcție de compatibilitatea acestora și natura cazului respectiv și ocupația în activitatea de modelism a persoanelor implicate;

 2. Comisiei de Apel a F.R.Modelism pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunțate în prima instanță;

 3. Biroului federal pentru recursurile la deciziile comisiei de apel, precum și pentru sancțiunile pronunțate de proprii lor sportivi de către cluburi;

2.       Biroul federal este ultima instanță de recurs, deciziile sale fiind definitive și obligatorii. Aceste decizii se adoptă numai în majoritate absolută de voturi.

3.       Biroul federal este autorizat să confirme, să modifice sau să anuleze deciziile instanțelor disciplinare ale federației, privitoare la abaterile disciplinare, precum și să adopte hotărâri proprii în legătură cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.

 

 

CAPITOLUL XI

 

Art. 61.Litigii

1.       Membrii afiliați ai federației și membrii lor, precum și oficialii nu au permisiunea să aducă în fața unei instanțe judecătorești litigiile de natură sportivă cu F.R.Md. sau cu un membru al acesteia. El trebuie să  supună oricare din aceste litigii jurisdicției federației, menționată la Art. 60 din prezentul statut, sau unei comisii de arbitraj stabilită de comun acord.

2.       În legătură cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliați trebuie să introducă în statutele proprii o prevedere conform căreia atât ei, cât și membrii lor nu pot supune litigiile sportive cu F.R.Md. sau cu un membru al acesteia unei instanțe judecătorești, având obligația să epiuzeze toate mijloacele legale ale jurisdicției sportive pentru soluționarea diferendelor respective și, în acest sens, să le înainteze jurisdicției federației sau unei comisii de arbitraj stabilită de comun acord. În cadrul competențelor sale, federația trebuie să supravegheze ca membrii afiliați și membrii acestora să respecte această obligație și să fie responsabili de consecințele pe care le are nerespectarea ei.

3.       În cazul în care părțile aflate în litigiu nu pot cădea de acord asupra competenței comisiei de arbitraj, Biroul federal are dreptul să ia o decizie. Această decizie este definitivă și obligatorie.

4.       Membrii afiliați și membrii acestora trebuie să respecte cu strictețe deciziile luate de organele de jurisdicție ale federației, comisiile de arbitraj sau de Biroul Federal, ca ultima instanță de apel.

 

 

CAPITOLUL X

 

Dizolvarea federației și lichidarea patrimoniului.

Art. 62.

1.       Dizolvarea federației Române de Modelism poate fi hotărâtă numai de adunarea generală convocată și făcută cunoscută conform prevederilor prezentului statut.

2.       Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliați prezenți și absenți.

3.       O cerere de dizolvare nu poate fi admisă ca cerere de urgență sau ca cerere de modificare sau de completare a unei alte cereri.

4.       Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de asemenea cu votula minimum 2/3 din totalul membrilor afiliați. Fără o asemenea decizie, dizolvarea nu are efect.

5.       În situația dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărțit, în nici un caz, între membrii F.R.Modelism.

6.       Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

 

 

CAPITOLUL XI

 

Dispoziții finale

 

Art. 63. În desfășurarea activității sale, Federația Română de Modelism colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, având obligația de a înainta spre aprobare acestuia, orice modificări ale actului constitutiv și statutului său precum și raportul de activitate pe anul precedent.

 

 

Art. 64.

1.       Biroul Federal al F.R.Md. decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut, corespunzător dispozițiilor în materie ale federațiilor internaționale.

2.       Dacă aceste dispoziții nu există, Biroul Federal va decide conform regulilor în drept.

3.       Deciziile Biroului Federal sunt definitive.

4.       Deciziile de natură legislativă nu devin operante decât după ce au fost aprobate de Adunarea  Generală.

 

Art. 65. În prezentul statut, referirile la genul masculin trebuiesc înțelese ca făcând referință și la genul feminin.

 

 

CAPITOLUL XII

 

 

Art. 66. Intrarea în vigoare a statutului

1.       Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală a F.R.Md. din data de 18 noiembrie 2001 desfășurată la București.

2.       Adunarea Generală deleagă împuterniciții federației (secretar general, secretar federal) să întreprindă demersurile necesare, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 114/2001 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Legii Educației Fizice și Sportului nr.69/2000, Regulamentului privind organizarea Registrului asociațiilor și cluburilor sportive, registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobat prin Ordinul Ministrului de Stat, ministrul justiției nr. 954/B/C/2000, Legii Educației Fizice și Sportului nr.69/2000, pentru:

 1. solicitarea verificării disponibilității denumirii actuale “Federația Română de Modelism” la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției și rezervarea acesteia în baza “Dovezii disponibilității denumirii” eliberată de minister.

 2. Obținerea de la Ministerul Tineretului și Sportului a avizelor necesare în cadrul procedurii de reorganizare a Federației Române de Modelism potrivit dispozițiilor Legii nr. 69/2000 și prevederilor din Ordonanța Guvernului nr. 114/2000;

 3. certificarea prin act emis de Ministerul Tineretului și Sportului ca, în conformitate cu Legea nr. 69/2000, Federația Română de Modelism este recunoscută ca fiind de utilitate publică;

 4. înscrierea în “Registrul federațiilor” înființat la tribunal în a cărei circumscripție este sediul F.R.Modelism și, pe această bază, înregistrarea în evidența fiscală a organului financiar în a cărui rază teritorială se află sediul federației;

 5. Înscrierea federației în “Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial” ținut de Ministerul Justiției;

 6. Înscrierea F.R.Modelism în “Registrul sportiv” ținut de Ministerul Tineretului și Sportului și, ca urmare a înregistrării, atribuirea “Numărului de identificare” și a “Certificatului de identitate sportiv㔠în baza căruia Federația Română de Modelism este recunoscută ca structură sportivă.

 

 

 

 

  PREȘEDINTE                                            SECRETAR GENERAL

 

                       

                                  Radu BERCEANU                                             Mihail ZANCIU

 

 

 

 

 

 

Download in

format Word