Statutul Federatiei

Print
Category: Documente
Published Date Written by FRMD

act aditional la Statut

STATUTUL

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE MODELISM

 

 

Adunarea generală a Federaţiei Române de Modelism din data de 18 noiembrie 2001 a aprobat reorganizarea federaţiei potrivit legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 şi a adoptat prezentul Statut, elaborat în conformitate cu dispoziţiile legii, cu Regulamentul de punere în aplicare al acesteia şi cu prevederile legale în vigoare privind persoanele juridice.

 

 

CAPITOLUL I

 

Denumire, competenţă, forma juridică, componenţa, scop, durata de funcţionare, însemne, sediu

 

Art.1. Denumirea federaţiei este Federaţia Română de Modelism, prescurtat F.R.Md. Federaţia Română de Modelism s-a înfiinţat în 1968 în cadrul fostului Consiliu Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi a funcţionat fără întrerupere sub această denumire, ca federaţie sportivă naţională subordonată Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

Art. 2. Federaţia Română de Modelism are emblema proprie aprobată de Adunarea Generală care este anexată la statut şi face parte din acesta.

 

Art. 3. Federaţia Română de Modelism este singura structură sportivă de interes naţional din România înfiinţată cu avizul expres al Ministerului Tineretului şi Sportului care este autorizată să organizeze, coordoneze şi să controleze toate activităţile sportive de modelism şi anume aeromodelismul, navomodelismul, automodelismul şi rachetomodelismul, aşa cum sunt prevăzute şi descrise în regulamentele federaţiilor internaţionale.

 

Art. 4. Federaţia Română de Modelism recunoaşte şi aplică în activitatea sa statutele şi regulamentele următoarelor federaţii internaţionale la care este membră pentru ramurile sportive de modelism subordonate:

 

1.       Federaţia Aeronautică Internaţională F.A.I., Comisia Internaţională de Aeromodelism-C.I.A.M. pentru ramurile sportive aeromodelism şi rachetomodelism.

2.       Organizaţia Mondială pentru Navomodelism şi Sportul cu Navomodele N.A.V.I.G.A., pentru ramura sportivă navomodelism.

3.       Federaţia Europeană de Automodele Radiocomandate E.F.R.A. şi Federaţia Europeană pentru Modele de Automobil F.E.M.A. pentru ramura sportivă automodelism.

 

Art. 5. Federaţia Română de Modelism este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

 

Art. 6. Federaţia Română de Modelism este constituită prin unirea cluburilor care au cel puţin o secţie de modelism şi a asociaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti de modelism afiliate şi recunoscute de ea, în condiţiile legii şi se bucură de toate drepturile ce sunt conferite persoanelor juridice de drept privat şi utilitate publică din România, prin lege şi alte acte normative.

 

Art. 7. Federaţia Română de Modelism are o structură conformă cu ramurile sportive de modelism subordonate:

 

1.       aeromodelism

2.       navomodelism

3.       automodelism

4.       rachetomodelism

 

Fiecare ramură sportivă este condusă de un vicepreşedinte.

Federaţia garantează ramurilor sportive componente autonomia tehnică în conformitate cu regulamentele federaţiilor internaţionale la care F.R.Md. este membră.

 

Art. 8. Durata de funcţionare a Federaţiei Române de Modelism este nedeterminată.

 

Art. 9. Sediul Federaţiei Române de Modelism este în Bucureşti, str. V. Conta nr. 16, sector 2.

Sediul federaţiei poate fi schimbat cu acordul Adunării Generale a F.R.Md.

 

 

CAPITOLUL II

 

Scopul şi obiectivele F.R.Md.

 

Art. 10. Scopul principal al F.R.Md. este organizarea şi controlul practicării modelismului în România, extinderea modelismului pe întreg teritoriul ţării, precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea de rezultate de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

 

Federaţia Română de Modelism are următoarele obiective şi atribuţii principale:

 

            a). elaborează strategia naţională de dezvoltare a celor 4 ramuri sportive şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;

            b). elaborează calendarul competiţional intern şi organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional pe baza Regulamentului activităţii competiţionale, a regulamentelor tehnice ale federaţiilor internaţionale şi a regulamentelor proprii ale F.R.Md;

            c). elaborează calendarul internaţional pe baza strategiei proprii şi planurile de pregătire şi participare a sportivilor de performanţă români la competiţiile internaţionale;

            d). organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind evidenţa, formarea, clasificarea şi promovarea acestora pe baza regulamentului propriu;

            e). organizează sau tutelează competiţiile internaţionale de modelism pe teritoriul României, organizează competiţii internaţionale oficiale de modelism cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului;

            f). elaborează orientarea metodică a federaţiei, baremurile, normele şi cerinţele pentru pregătirea şi selecţia sportivilor pe baza Regulamentului de clasificare sportivă;

            g). colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu instituţiile din structura acestora pentru formarea şi perfecţionarea antrenorilor pentru cele 4 ramuri sportive de modelism;

            h). întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei, precum şi pentru promovarea spiritului de fair play şi a toleranţei în activitatea sportivă;

            I). Colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu alţi factori interesaţi, pentru dezvoltarea modelismului pe întreg teritoriul României şi pentru dezvoltarea bazei materiale pentru practicarea acestui sport;

            j). asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în federaţiile internaţionale la care F.R.Md. este membră;

 

Art. 11. Federaţia Română de Modelism elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale pe baza competenţei oferite de prezentul Statut, următoarele principale documente:

 

            a). Regulamentul de funcţionare al F.R.Md.;

            b). Regulamentul activităţii competiţionale;

            c). Regulamentul de clasificare sportivă;

            d). Orientarea metodică a F.R.Md.;

            e). Regulamentul de transferare a sportivilor de la o unitate la alta;

            f).  Regulamentul arbitrilor;

            g). Regimul cotizaţiilor şi taxelor la F.R.Md.;

            h). Normele de protecţia muncii în activitatea competiţională de modelism;

            i). Bilanţul sportiv anual, clasamentul sportivilor şi al cluburilor pe ramuri sportive şi pe federaţie,             primii 10 sportivi ai anului şi alte clasamente sub forma unui buletin informativ;

 

Art. 12. Federaţia Română de Modelism administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, prin organisme proprii în conformitate cu prevederile legale şi cele prevăzute în statut;

 

Art. 13. Federaţia Română de Modelism prin organismele proprii şi delegaţii acestora are drept de control asupra tuturor unităţilor sportive afiliate.

 

Art. 14. Statutul, regulamentele, normele, hotărârile şi deciziile F.R.Md. sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi şi membrii acestora.

 

 

CAPITOLUL III

 

Membrii afiliaţi, drepturile şi obligaţiile acestora

 

Art. 15. Conform dispoziţiilor Legii 69/2000, la Federaţia Română de Modelism se pot afilia numai structuri sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial ca urmare a înscrierii În Registrul Sportiv al Ministerului Tineretului şi Sportului şi acordării autorizaţiei de funcţionare şi a certificatului de identitate sportivă.

 

Structurile sportive (unităţile sportive) care se afiliază la F.R.Md. trebuie să aibă în activitate cel puţin una dar nu mai mult de 4 din următoarele secţii de modelism:

a)       secţia de aeromodelism

b)       secţia de navomodelism

c)       secţia de automodelism

d)       secţia de rachetomodelism

 

Aceste structuri sunt:

 

a)       cluburile sportive de drept public

b)       cluburile sportive de drept privat

c)       palatele copiilor şi elevilor

d)       cluburile copiilor şi elevilor

e)       asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti de modelism

 

Art. 16. Un club sau o asociaţie judeţeană care doreşte să se afilieze la F.R.Md. trebuie să adreseze o cerere scrisă la federaţie prin care să solicite afilierea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile acesteia.

 

Art. 17.

1.       Cererea de afiliere la federaţie trebuie să cuprindă sub sancţiunea nulităţii toate datele  mai jos menţionate:

 1. Denumirea structurii sportive.

 2. Sediul, judeţul, localitatea.

 3. Organele de conducere şi administrative.

 4. Numărul de identificare sportivă.

 5. Certificatul de identitate sportivă-numărul şi data emiterii.

 6. Culorile clubului, emblema (în cazul cluburilor).

 7. Data, semnătura, ştampila.

 

2.       Cererea de afiliere la federaţie trebuie să fie însoţită de următoarele acte doveditoare:

 

 1. În cazul structurilor juridice de drept privat:

a.       actul de constituire şi statutul, autentificate;

b.       copie după hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice;

c.       copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;

d.       copie după certificatul de înscriere în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial-în cazul structurilor sportive fără scop patrimonial;

e.       copie după certificatul de înmatriculare în Registrul Comerţului-în cazul structurilor  sportive de drept privat organizate ca societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

f.         dovada sediului;

g.       dovada patrimoniului;

 

 1. În cazul cluburilor sportive, persoane juridice de drept public:

a.       actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate autentificat;

b.       copie după actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi copie după acest regulament;

c.       copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;

d.       dovada sediului;

e.       dovada patrimoniului;

 

 1. În cazul palatelor şi al cluburilor elevilor şi copiilor:

a.       copie după actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate;

b.       copie după actul de dispoziţie prin care se stabileşte că respectiva unitate desfăşoară pe lângă activitatea de învăţământ şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la activitatea competiţională naţională în domeniul modelismului;

c.       dovada sediului;

d.       dovada patrimoniului;

 

3.       Odată cu depunerea cererii de afiliere şi a actelor doveditoare, unitatea solicitantă trebuie să depună în virament sau în numerar la federaţie o sumă care trebuie să reprezinte:

 

 1. cotizaţia anuală a secţiei sau a secţiilor ce se afiliază pe anul în curs;

 2. taxa de viză a carnetelor sportivilor şi a antrenorului (antrenorilor) care doresc să se legitimeze la federaţie;

c.                   contravaloarea carnetelor de legitimare a sportivilor;

 

Art. 18.

 

1.       Afilierea noilor structuri (unităţi sportive) este aprobată provizoriu de Biroul Executiv al F.R.Md. şi comunicată în scris în maximum 30 de zile unităţii respective care de la acea dată se poate bucura de drepturile membrilor afiliaţi.

2.       Hotărârea de afiliere se aprobă în prima şedinţă a Biroului Federal şi apoi în prima Adunare generală a F.R.Md. după care afilierea este definitivă.

 

Art. 19. Orice membru afiliat trebuie să-şi achite cotizaţia anuală a secţiei sau a secţiilor de modelism şi contravaloarea taxelor de viză a carnetelor sportivilor legitimaţi până la data de 31 martie a anului respectiv, conform cu regimul cotizaţiilor şi al taxelor pentru anul în curs prevăzut la art. 11.g. din prezentul Statut.

 

Art. 20.

1.       Schimbarea situaţiei juridice a unor membri afiliaţi imoune obligaţia reafilierii la federaţie conform procedurilor prevăzute în prezentul Statut.

2.       Fiecare membru afiliat are obligaţia să anunţe federaţia în termen de 15 zile de la data pronunţării sentinţei definitive a instanţei judecătoreşti şi Ministerul Tineretului şi Sportului în termen de 30 de zile, orice modificare intervenită în actul constitutiv, pentru a fi operat în documentele federaţiei respectiv în registrul sportiv.

3.       Orice membru afiliat are obligaţia de a anunţa federaţia în maximum 15 zile dacă s-au schimbat: adresa sediului, telefonul, faxul şi adresa e-mail.

 

Art. 21.

1.       Asociaţiile sportive fără personalitate juridică care au secţii de modelism se pot afilia numai la asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti de modelism, pentru a putea participa la activitatea competiţională de modelism la nivelul judeţului respectiv şi al Municipiului Bucureşti.

2.       Pentru a putea participa la orice competiţie de nivel naţional sau internaţional, asociaţia sportivă trebuie să se transforme în club sportiv cu personalitate juridică dobândită în condiţiile legii, să se înscrie în Registrul Sportiv al cluburilor şi să se afilieze la F.R.Md.

 

Art. 22.

1.       Asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti sunt persoane juridice de drept privat care au ca scop organizarea activităţii de modelism în judeţul respectiv.

2.       Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii, ca organizaţie-asociaţie fără scop lucrativ.

3.       La nivelul judeţului, respectiv a Municipiului Bucureşti se poate constitui o singură asociaţie judeţeană de modelism.

4.       Asociaţiile judeţene de modelism şi a Municipiului Bucureşti se pot forma prin asocierea secţiilor de modelism din asociaţiile sportive fără personalitate juridică şi cluburile sportive cu personalitate juridică pentru a organiza şi desfăşura activitatea de modelism la nivel exclusiv judeţean şi al municipiului Bucureşti.

 

Art. 23.

1.       Calitatea de membru afiliat al F.R.Md. încetează prin:

 1. retragerea din federaţie;

 2. dizolvarea membrului afiliat;

 3. excluderea membrului afiliat din federaţie;

 4. revocarea recunoaşterii ca structură sportivă, potrivit legii şi în consecinţă, radierea sa din Registrul Sportiv;

e. neachitarea taxelor către federaţie conform Art. 54.3.

2.       Excluderea unui membru afiliat din F.R.Md. se aprobă de Adunarea generală la propunerea Biroului federal.

 

Art. 24. Membri afiliaţi ai F.R.Md. au următoarele drepturi:

a.       să exercite competenţele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) federaţiei;

b.       să exercite autonom atribuţiile stabilite prin statutul şi regulamentele proprii, în limitele lor de competenţă şi fără a încălca autoritatea F.R.Md.;

c.       să participe la competiţiile din calendarul intern al federaţiei şi la competiţiile internaţionale cu acordul F.R.Md.;

d.       să participe prin reprezentanţii lor la Adunarea generală a F.R.Md. şi să-şi exercite dreptul la vot;

e.       să aibă reprezentanţi aleşi în organismele federaţiei;

f.         să prezinte propuneri Biroului Federal şi Adunării generale, să iniţieze proiecte de hotărâri şi să participe la elaborarea hotarârilor după caz;

g.       să fie informaţi despre activitatea şi rezultatele federaţiei;

 

Art. 25. Membrii afiliaţi ai F.R.Md. sunt obligaţi:

a.       să respecte statutul, regulamentele, normele, hotărârile federaţiei şi să dea dovadă de spirit sportiv, de fair play şi toleranţă în activitatea sportivă;

b.       să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.Md. precum şi ale organelor şi oficialilor acesteia;

c.       să-şi achite integral obligaţiile financiare faţă de federaţie la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta;

d.       să permită controlul dispus de federaţie;

e.       să-şi respecte propriile statute şi regulamente şi să garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere;

f.         să asigure preluarea obligaţiilor faţă de federaţie de către membrii lor individuali legitimaţi: sportivi, antrenori, arbitri, tehnicieni, membri susţinători, etc.;

g.       să se adreseze organismelor internaţionale numai cu acordul federaţiei;

 

Art. 26. La propunerea Biroului Federal, Adunarea Generală poate acorda titlul de “Membru de Onoare” al Federaţiei Române de Modelism unor personalităţi cu merite deosebite în sprijinirea activităţii federaţiei şi titlul de “Preşedinte de Onoare” al F.R.Md. unei singure persoane;

Titlul de “Membru de Onoare” se acordă pe viaţă.

Titlul de “Preşedinte de Onoare” se acordă pe o perioadă de 4 ani iar aprobarea acestuia de către Adunarea generală se face de regulă cu prilejul alegerilor.

 

 

CAPITOLUL IV

 

Organele federaţiei

 

Art. 27.

1.       Adunarea Generală este organul de conducere al F.R.Md.

2.       Biroul federal este organul de conducere al federaţiei între adunările generale.

3.       Biroul Executiv este organul administrativ permanent al federaţiei.

4.       Comisiile federale sunt organisme de specialitate ale Biroului Federal şi Biroului Executiv.

5.       Un cenzor care asigură controlul financiar intern al federaţiei.

 

Art. 28. Împuterniciţii federaţiei sunt: preşedintele, secretarul general, secretarul federal şi contabilul.

 

Art. 29. Adunarea generală

 

a.       Adunarea Generală este Ordinară şi Extraordinară.

b.       Adunarea Generală Ordinară se desfăşoară odată pe an.

c.       Adunarea Generală de alegeri se desfăşoară odată la 4 ani.

d.       Adunarea Generală Extraordinară se desfăşoară oricând este necesar.

e.       În principiu Adunarea generală poate fi publică, dar accesul este permis pe bază de invitaţii. Persoanele invitate pot fi însă scoase din Adunarea generală, dacă majoritatea simplă a delegaţilor cu drept de vot hotărăsc astfel.

 

  

Art. 30.

1.       Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi menţionaţi în continuare care au drept de vot.

2.        

a.       Cluburile sportive, palatele şi cluburile elevilor au dreptul la câte un reprezentant pentru fiecare secţie afiliată şi astfel câte un vot pentru fiecare secţie afiliată, drept care se exercită numai dacă delegatul respectiv este prezent. Un club sportiv cu mai multe secţii poate fi reprezentat şi de un singur delegat care votează pentru toate secţiile pe care le reprezintă.

b.       Asociaţiile judeţene de modelism au dreptul la un reprezentant şi un drept de vot indiferent de numărul de ramuri sportive pe care le au în subordine.

3.       Cluburile sportive ai căror sportivi au obţinut cel puţin o medalie la un campionat mondial sau european, la una sau mai multe secţii afiliate în anul sportiv pentru care se desfăşoară Adunarea Generală sau în anul anterior, au dreptul la două voturi pentru secţia respectivă. Acest drept  se exercită de către reprezentantul secţiei respective care primeşte două buletine de vot în cazul votului secret, iar în cadrul votului deschis pentru votul său se numără două voturi.

4.       Au dreptul de a participa la Adunarea Generală cu drepturi depline numai cluburile şi asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti afiliate şi care şi-au plătit toate obligaţiile financiare faţă de federaţie pentru anul sportiv pentru care se ţine Adunarea Generală. Dacă Adunarea Generală anuală se ţine după 31 martie în anul următor, unităţile afiliate trebuie să aibă achitate la federaţie cel puţin cotizaţia anuală a secţiilor şi pentru anul în curs pentru a putea avea drept de vot.

5.       Numărul de delegaţi cu drept de vot şi norma de reprezentare se transmite unităţilor afiliate de către                     Biroul Executiv, odată cu invitaţia de convocare a Adunării Generale.

6.       Fiecare delegat sau reprezentant al unei secţii afiliate dintr-o unitate sportivă va trebui să aibă asupra          sa o împuternicire scrisă pentru participarea la Adunarea generală.

7.       Votul prin delegare sau prin corespondenţă nu este admis.

 

Art. 31.

a.       Convocarea Adunării Generale Ordinare se face în scris de către Biroul Federal cu cel puţin 30 de zile înainte de data când urmează să se desfăşoare.

b.       Convocarea va fi adresată membrilor afiliaţi şi va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale, menţionându-se explicit temele (problemele) de dezbătut.

c.       Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea sau completarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora.

d.       Pot fi introduse propuneri şi cereri în Adunarea Generală, numai de către Biroul Federal şi membrii afiliaţi, care să fie adresate în scris Biroului Executiv cu 45 de zile înaintea Adunării Generale. Numai acele propuneri şi cereri transmise din timp şi incluse în ordinea de zi vor putea fi discutate în Adunarea Generală.

e.       Adunarea Generală poate, în caz de urgenţă, să se ocupe de problemele prezentate după termenul menţionat, dacă acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare şi cu condiţia ca majoritatea absolută a voturilor exprimate să hotărască în acest sens.

f.         În cadrul Adunării Generale se stabilesc:

-          drepturile de vot;

-          persoanele care vor întocmi procesul verbal oficial, sau care îl vor verifica în cazul în care a fost făcut prin stenogramă, desemnarea acestora se va face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare;

-          componenţa comisiei de validare – desemnarea membrilor acesteia se va face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare;

 

Art. 32.

a.       Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de Biroul Federal prin hotărârea majorităţii simple a acestuia.

b.       Biroul Federal trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 2/3 din membrii afiliaţi care o compun, conform Art.30.1. solicită prin cereri scrise adresate federaţiei, convocarea acesteia.

c.       Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată şi ca urmare a unei moţiuni de neîncredere semnată de cel puţin 2/3 din membrii afiliaţi care o compun.

d.       Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 15 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia sau au fost înaintate cererile. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu anunţarea acesteia.

e.       Prevederile Art. 30.1,2,3,4,5,6 şi Art. 31.f din prezentul statut se aplică şi în cazul Adunării Generale Extraordinare.

 

Art. 33.

1.       Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate include următoarele puncte:

 1. alocuţiunea preşedintelui F.R.Md., prezentarea situaţiei prezenţei delegaţilor cu drept de vot şi adoptarea ordinei de zi;

 2. desemnarea a 1-3 persoane care vor întocmi procesul verbal oficial, sau care îl vor verifica în cazul în care acesta s-a făcut prin stenogramă;

 3. desemnarea Comisiei de validare care va verifica scrutinul;

 4. raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală;

 5. prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia;

 6. prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului cenzorului;

 7. prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

 8. examinarea propunerilor de modificare a statutului F.R.Md. sau a regulamentului de organizare şi desfăşurare a actuvităţii de modelism;

 9. propuneri şi cereri acceptate a fi dezbătute în Adunarea Generală în condiţiile prevăzute la art. 31.d.;

 10. admiterea, suspendarea sau excluderea membrilor F.R.Md., după caz;

 11. alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor federaţiei şi a celorlalţi membri ai Biroului Federal şi a cenzorului în cazul Adunării Generale Ordinare de alegeri, sau când este necesar;

 

2.       Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va include numai temele (problemele) care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

 

Art. 34.

1.       O Adunare Generală este statutar constituită şi are putere de decizie în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot conform Art. 30.

2.       Dacă la verificarea mandatelor se constată că Adunarea Generală nu are putere de decizie şi nu dobândeşte această competenţă în maximum 3 ore, ea poate fi reconvocată în ziua următoare, în acelaşi loc.

3.       În situaţia că nici după reconvocarea făcută potrivit punctului 2 de mai sus, Adunarea Generală nu se poate constitui statutar, aceasta va fi din nou convocată în termen de până la cel mult 30 de zile. În acest caz, Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent de numărul de numărul membri afiliaţi prezenţi.

4.       Prezidiul Adunării Generale este format din preşedintele şi vicepreşedinţii federaţiei, secretarul general şi secretarul federal.

5.       Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei care în deschiderea adunării, trebuie să prezinte situaţia numerică a prezenţei delegaţilor cu drept de vot şi să facă cunoscută lista nominală a acestora.

6.       Preşedintele poate desemna un vicepreşedinte sau pe secretarul general să conducă Adunarea Generală.

 

Art. 35.

1.       Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate absolută (jumătate plus 1) a membrilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală, în afară de cazurile de mai jos în care este necesară o majoritate de 2/3 din numărul voturilor celor prezenţi pentru:

-          modificări şi completări la statut;

-          completări la ordinea de zi a Adunării Generale;

-          excluderea membrilor afiliaţi;

-          schimbarea sediului;

-          schimbarea scopului federaţiei;

-          dizolvarea federaţiei;

 

2.       Se vor putea adopta hotărâri cu majoritate simplă (din cei care votează, jumătate plus 1-nu se ţine cont de abţineri) a voturilor membrilor prezenţi, dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situaţie, abţinerile de la vot nu sunt numărabile. Dacă se realizează egalitate de voturi, votul preşedintelui, sau în lipsa acestuia a înlocuitorului său, are putere de decizie.

3.       Face excepţie de la prevederile punctului 2 de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit Art.34.3 din prezentul statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenţi.

4.       Hotărârile se adoptă prin vot deschis prin ridicarea mâinii, sau prin vot secret cu buletin de vot, în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

5.       Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Dacă pentru aceeaşi problemă sunt mai mult de 2 propuneri, ele sunt supuse succesiv votării, iar fiecare delegat nu poate vota decât pentru una din propuneri.

6.       Propunerile care nu sunt contestate, sunt considerate de drept ca fiind acceptate.

7.       Votarea prin vot deschis se poate face prin apel nominal când cererea în acest sens este acceptată de majoritatea delegaţilor cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală.

8.       Nimeni nu este constrâns să voteze. 

 

Art. 36.

1.       Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletin de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se face prin vot deschis.

2.       Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către comisia de validare.

3.       Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de preşedintele comisiei de validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depăşeşte pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat şi se va proceda la o altă votare.

4.       La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul.

Art. 37.

1.       Preşedintele Federaţiei Române de Modelism este ales direct şi prin vot secret de către Adunarea generală Ordinară de alegeri a F.R.Md.

2.       Cei 4 vicepreşedinţi, câte unul corespunzător pentru fiecare dintre cele 4 ramuri sportive, sunt aleşi prin vot secret de către Adunarea Generală Ordinară de alegeri a F.R.Md.

3.       Ceilalţi membri ai Biroului Federal se aleg de asemenea prin vot secret de către Adunarea Generală de alegeri, pentru locurile din Biroul Federal destinate fiecărei ramuri sportive conform structurii acesteia de la art. 41.

4.       Pentru alegerea Biroului federal membrii afiliaţi vor depune propuneri nominale scrise pe funcţii la sediul federaţiei cu cel puţin 5 zile înaintea Adunării Generale de alegeri în mod direct prin fax sau poştă astfel încât acestea să ajungă la termenul fixat mai sus. Propunerile vor fi semnate şi ştampilate de reprezentanţii unităţilor afiliate. Nu se admit noi propuneri scrise sau verbale în cadrul Adunării Generale, decât în cazul în care pentru o anume funcţie sau loc în Biroul Federal, nu se regăseşte nici o propunere în nominalizările scrise primite în avans.

5.       Propunerile scrise pentru toate funcţiile în Biroul Federal trebuie să nominalizeze în principal persoane legitimate la unităţile sportive afiliate. In cadrul Biroului Federal pot fi alese şi persoane ale altor structuri neafiliate la federaţie, ţinându-se cont că ponderea acestora poate fi 25% din numărul total al persoanelor alese în Biroul Federal, adică 2-3 persoane conform structurii acestuia de la Art. 41. Ocuparea funcţiilor din Biroul Federal de către aceşti candidaţi se va face în ordinea alegerilor-preşedinte, vicepreşedinţi, membri până la completarea procentului de 25%.

6.       Propunerile scrise ale unităţilor afiliate pot nominaliza un candidat pentru mai multe funcţii în birou care în urma alegerilor va ocupa numai una.

7.       Candidaţii pentru funcţia de vicepreşedinte al federaţiei şi candidaţii pentru locurile de membru în Biroul Federal rezervate pentru cele 4 ramuri sportive conform structurii de la Art. 41, pot fi numai persoane specializate în ramura sportivă respectivă cu rezultate deosebite în activitate. Nu se admit candidaturi de specialişti într-o ramură sportivă pentru altă ramură sportivă.

8.       O unitate sportivă nu poate propune mai mult de un candidat legitimat în propria unitate pentru fiecare secţie afiliată, dar poate avea atâţia candidaţi pentru Biroul Federal câte secţii afiliate are dar nu mai mult de 4. În urma alegerilor o unitate sportivă cu mai multe secţii nu poate avea mai mult de 2 reprezentanţi aleşi în Biroul Federal. Pe parcursul alegerilor dacă s-a ales astfel, candidatura restului de reprezentanţi din acel club se anulează.

9.       Alegerea pentru membrii din Biroul Federal pentru locurile repartizate pe ramurile sportive se face prin 4 buletine de vot separate pentru fiecare ramură sportivă după ce a avut loc alegerea preşedintelui şi a celor 4 vicepreşedinţi. Alegerea acestor membri spre deosebire de preşedinte şi cei 4 vicepreşedinţi se face numai de către unităţile sportive ce formează ramura sportivă şi care au afiliate secţii în ramura sportivă respectivă. În cazul egalităţii de voturi, se repetă votarea cu toţi delegaţii cu drept de vot . Membrii Biroului Federal aleşi de către cluburi prin alegeri parţiale, sunt după aceea confirmaţi de Adunarea Generală prin vot deschis pe rând, cu majoritate absolută de voturi. Dacă un candidat de la o ramură nu este confirmat prin acest vot, pentru acel loc se realizează din nou alegeri la care nu mai candidează cel respins, ci numai cei nealeşi încă de pe lista candidaţilor pentru ramura sportivă respectivă. Dacă nu mai este un candidat în propunerile scrise, se acceptă un nou candidat printr-o propunere scrisă sau verbală formulată în Adunarea Generală cu condiţia ca acesta să fie prezent.

10.   Pentru alegerea preşedintelui federaţiei este necesară obţinerea majorităţii absolute (jumătate plus 1) a voturilor exprimate şi validate. Alegerea se exercită prin buletine de vot speciale pentru alegerea preşedintelui. În situaţia în care, după primul tur de scrutin nici un candidat nu obţine majoritate absolută, se va organiza un al II –lea tur de scrutin cu participarea primilor 2 candidaţi care au întrunit numărul cel mai mare de voturi.

Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul următor se va face numai cu candidaţii situaţi toţi pe primul loc.

  În cazul în care pe locul 2 se află mai mulţi candidaţi cu un număr egal de voturi, scrutinul următor se    realizează cu aceştia împreună cu candidatul situat pe locul I.

După al II-lea tur de scrutin, dacă nici un candidat nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor    exprimate, va fi declarat preşedinte  candidatul care obţine majoritatea simplă, adică numărul cel mai mare de voturi exprimate şi validate.

În cazul în care la acest scrutin numărul de voturi este egal între candidaţi scrutinul se repetă până când un candidat întruneşte majoritatea simplă.

11.   Alegerea celor 4 vicepreşedinţi se face după alegerea preşedintelui pe un singur buletin de vot unde se înscriu toţi candidaţii separat pentru cele 4 funcţii corespunzătoare. Derularea acestei alegeri se face după prevederile punctului 10 de mai sus.

Dacă după primul tur unul sau mai mulţi vicepreşedinţi nu întrunesc majoritatea absolută, se continuă alegerea numai pentru acele funcţii pe alt buletin de vot cu îndeplinirea prevederilor de la punctul 10 de mai sus.

Dacă după primul tur unul sau mai mulţi vicepreşedinţi nu întrunesc majoritatea absolută, se continuă    alegerea numai pentru acele funcţii pe alt buletin de vot cu îndeplinirea prevederilor de la punctul 10 de mai sus.

12.   În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală.

 

Art. 38.

1.       Biroul Federal ales, aprobă în prima şedinţă, organigrama personalului salariat al federaţiei şi încadrarea acestuia pe funcţii: secretar general, secretar federal, instructor sportiv şi contabil.

2.       Posturile rămase vacante în schema de încadrare a federaţiei se încadrează în condiţiile legii.

3.       Secretarul general şi secretarul federal aprobaţi de către Biroul Federal fac parte din Biroul Federal şi Biroul Executiv şi nu sunt aleşi de Adunarea Generală.

 

Art. 39.

1.       Membrii de onoare declaraţi la Adunarea Generală conform Art. 26 au drept de participare la adunările generale, să ia parte la discuţii dar fără drept de vot.

2.       Preşedintele de onoare declarat la Adunarea Generală conform Art. 26 are dreptul de a lua partela adunările generale şi la şedinţele Biroului Federal, de a participa la discuţii dar fără drept de vot.

 

Art. 40.

1.       Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a F.R.Md.

2.       Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

 1. aprobă Statutul F.R.Md., modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului constitutiv al F.R.Md.;

 2. aprobă regulamentul federaţiei sau alte acte fundamentate de către Biroul Federal prin împuternicirea dată acestuia de către Adunarea Generală;

 3. aprobă şi votează toate hotărârile şi documentele de pe ordinea de zi conform Art. 33;

 

Art. 41. Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă) la Adunarea Generală sunt suportate de:

a.       F.R.Md. pentru membrii Biroului Federal;

b.       Cluburile şi asociaţiile judeţene afiliate, pentru delegaţii lor;

 

Art. 42Biroul Federal

1.       Biroul Federal se compune din 13 persoane după cum urmează:

 1. preşedinte, care este preşedintele F.R.Md.;

 2. un vicepreşedinte care este şi preşedintele comisiei federale de aeromodelism;

 3. un vicepreşedinte care este şi preşedintele comisiei federale de navomodelism;

 4. un vicepreşedinte care este şi preşedintele comisiei federale de rachetomodelism;

 5. un vicepreşedinte care este şi preşedintele comisiei federale de automodelism;

 6. doi membri pentru ramura aeromodelism;

 7. doi membri pentru ramura navomodelism;

 8. un membru pentru ramura rachetomodelism;

 9. un membru pentru ramura automodelism;

 10. un secretar general;

 11. un secretar federal;

2.

a.       Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii aleşi ai Biroului Federal au un mandat de 4 ani;

b.       Secretarul general şi secretarul federal la data reorganizării federaţiei sunt transferaţi în interesul serviciului în noua structură organizatorică şi sunt încadraţi pe perioadă nedeterminată.

3.       Dacă preşedintele F.R.Md. nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre vicepreşedinţi desemnat de Biroul Federal le va prelua până la Adunarea Generală următoare. În această situaţie, această adunare va alege un nou preşedinte urmându-se procedura de la Art. 37.

4.       Dacă vicepreşedinţii sau unii din membri ai Biroului Federal nu-şi mai pot exercita atribuţiile, locurile acestora se vor completa la prima Adunare Generală urmându-se procedura de la Art. 37.

5.       Nici o decizie luată de un for din afara modelismului de a suspenda preşedintele F.R.Md. sau/şi Biroul Federal, nu va fo obligatorie pentru F.R.Md., cu excepţia prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000.

 

Art. 43.

1.       Biroul Federal se întruneşte trimestrial. El se poate întruni şi de câte ori este necesar.

2.       Biroul Federal este statutar constituit în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

3.       Hotărârile Biroului Federal se adoptă cu majoritate simplă a voturilor exprimate. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui. În lipsa preşedintelui, în caz de egalitate decide secretarul general.

4.       Au dreptul să voteze toţi membrii Biroului Federal cu un singur vot fiecare.

5.       Voturile se exprimă deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Biroului Federal prezenţi la şedinţă.

6.       Votul prin corespondenţă sau procură nu este admis.

7.       Membrii Biroului Federal nu au drept de vot dacă în cadrul acestuia se decide asupra unui litigiu în care clubul din care face parte un membru are interese.

8.       La fiecare şedinţă a Biroului Federal se întocmeşte un proces verbal, în care se transcriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, semnat de membrii prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acestea constituind documentele oficiale ale F.R.Md. şi se păstrează la sediul federaţiei.

9.       Şedinţele Biroului Federal nu sunt publice.

 

Art. 44.

1.       Biroul Federal conduce întreaga activitate a federaţiei între adunările generale.

2.       Biroul Federal urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor adunărilor generale.

3.       Biroul Federal poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

4.       Principalele atribuţii ale Biroului Federal sunt:

 1. aprobă Regulamentul de funcţionare al federaţiei;

 2. aprobă Regulamentul activităţii competiţionale a federaţiei;

 3. aprobă Regulamentul de clasificare sportivă al federaţiei;

 4. aprobă Orientarea metodică a federaţiei;

 5. aprobă Regulamentul de transferare al sportivilor de la o unitate la alta;

 6. aprobă Regulamentul arbitrilor federaţiei;

 7. aprobă regimul cotizaţiilor şi al taxelor federaţiei;

 8. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor federaţiei;

 9. aprobă normele de protecţie a muncii în activitatea competiţională de modelism;

 10. aprobă bilanţurile sportive anuale şi clasamentele sportivilor şi cluburilor;

 11. aprobă strategia federaţiei pe o perioadă de timp determinată;

 12. aprobă calendarul sportiv intern şi se ocupă de organizarea competiţiilor naţionale;

 13. aprobă calendarul sportiv internaţional şi acţionează pentru participarea loturilor naţionale la competiţiile internaţionale;

 14. aprobă afilierea provizorie a noi unităţi sportive precum şi suspendarea sau retragerea unei unităţi sportive din federaţie;

 15. aprobă loturile naţionale şi antrenorii care le pregătesc;

 16. aprobă dezvoltarea bazei materiale a federaţiei;

 17. organizează controlul secţiilor din cluburile afiliate;

 18. ratifică sancţiunile disciplinare pronunţate de cluburi asupra propriilor sportivi;

 19. judecă recursurile la deciziile Comisiei de Apel şi ia decizii finale şi obligatorii în cazul abaterilor disciplinare;

 20. aprobă acte juridice şi contracte care angajează federaţia şi care nu sunt date în competenţa Biroului Executiv;

 21. aprobă componenţa comisiilor departamentale ale federaţiei cât şi schimbarea unor membri din motive întemeiete;

 22. aprobă schema personalului salariat pe funcţii al federaţiei;

 23. se ocupă de atragerea de sponsori şi alte resurse de venituri pentru federaţie;

 24. aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli;

 25. acţionează pentru publicitatea şi buna imagine a federaţiei în mijloacele mass media;

 26. aduce la îndeplinire şi alte sarcini stabilite de Adunarea Generală sau de Ministerul Tineretului şi Sportului, conlucrează cu acesta şi cu unităţile lui subordonate în orice problemă care priveşte federaţia;

 

Art. 45Biroul Executiv

 1. Biroul Executiv este organul administrativ permanent al F.R.Modelism care asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale şi a Biroului Federal.

 2. Biroul Executiv este format din 7 membri: preşedintele federaţiei, cei 4 vicepreşedinţi, secretarul general şi secretarul federal.

 3. Biroul Executiv se întruneşte în şedinţe de lucru şi ia decizii între şedinţele Biroului Federal, care se aprobă de către Biroul federal. Numărul minim de membri care pot lua decizii este de 4, din care obligatoriu va fi prezent vicepreşedintele ramurii sportive pentru care se ia decizia şi secretarul general sau secretarul federal.

 4. Deciziile şi documentele întocmite de Biroul Executiv se consemnează prin proces verbal în registrul de procese verbale al Biroului federal.

 5. Dacă problemele ce trebuiesc rezolvate sau deciziile ce trebuiesc luate privesc numai o ramură sportivă anume, acestea se iau în comisia centrală a ramurii respective, la care participă vicepreşedintele şi un membru al Biroului Federal pentru sportul respectiv, precum şi secretarul general şi secretarul federal. Problemele şi deciziile se consemnează în registrul comisiei respective şi se ratifică în prima şedinţă a Biroului Federal.

 6. Biroul Executiv întocmeşte cu ajutorul personalului salariat, al comisiilor federale şi al celorlalţi membri ai Biroului federal toate materialele şi documentele pentru şedinţele Biroului Federal precizate la Art. 44.4.a-o.

 7. Biroul Executiv îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de Biroul federal.

 

Art. 46Preşedintele

1.       Preşedintele reprezintă Federaţia Română de Modelism în raport cu autorităţile publice române, federaţiile similare din alte ţări, oficialii federaţiilor internaţionale, persoane fizice şi juridice române şi străine, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

2.       Preşedintele federaţiei prezidează toate adunările generale şi şedinţele Biroului Federal.

3.       Preşedintele votează în Biroul Federal şi în Biroul Executiv şi în caz de egalitate votul său este decisiv.

4.       Dacă preşedintele este absent sau este indisponibil, el va stabili cine îi va prelua prerogativele.

5.       Preşedintele conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor adunărilor generale şi ale Biroului Federal.

6.       Preşedintele asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare a statutului şi regulamentelor federaţiei.

 

Art. 47Personalul salariat al federaţiei.

1.       Statul de funcţii se aprobă de către Biroul Federal iar atribuţiile fiecărui salariat se stabilesc prin fişa postului.

2.       Personalul salariat al F.R.Modelism se transferă în interesul serviciului la data reorganizării în noua structură organizatorică şi este încadrat pe perioadă nedeterminată.

3.       Secretarul general este responsabil de derularea contractelor cu Ministerul Tineretului şi Sportului.

4.       Sumele necesare fondului de salarii se pot obţine prin programe de la Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi din venituri proprii.

 

Art. 48Cenzorul federaţiei

1.       Controlul financiar intern al F.R.Md. este asigurat de un cenzor ales de Adunarea Generală cu majoritate absolută de voturi.

2.       Cenzorul trebuie să fie calificat în domeniul financiar contabil şi nu trebuie să fie membru al Biroului Federal.

3.       Mandatul cenzorului este pe o perioadă de 4 ani.

4.       Cenzorul are următoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei;

 2. întocmeşte rapoartele şi le prezintă Adunării Generale;

 3. este subordonat Adunării Generale şi ăoate participa la şedinţele Biroului Federal sau ale Biroului Executiv, fără drept de vot;

5.1.  Când federaţia va ajunge să aibă 100 de unităţi sportive afiliate, controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 persoane din care una calificată în domeniul financiar contabil.

5.2.  La prima Adunare Generală care va aproba noi afilieri prin care numărul de unităţi active se ridică la 100 sau mai mult, se va vota o comisie de cenzori formată din 3 persoane care va acţiona conform punctelor 1,2,3 şi 4 din prezentul articol.

 

Art. 49Comisiile federaţiei

1.       Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Biroul federal numeşte componenţa nominală a comisiilor şi colegiilor federale ale federaţiei ca organe de lucru specializate pe diferite domenii de activitate.

2.       Comisiile federale sunt organisme de specialitate subordonate Biroului federal, constituite pe domenii de activitate astfel:

 1. comisia federală de aeromodelism;

 2. comisia federală de navomodelism;

 3. comisia federală de rachetomodelism;

 4. comisia federală de automodelism;

 5. comisia arbitrilor

 6. comisia de apel

 7. colegiul antrenorilor;

3.       Comisiile şi colegiul antrenorilor sunt formate dintr-un preşedinte, un secretar şi membri şi sunt constituite din 5-11 persoane cu excepţia comisiei de apel care este formată din 3 persoane (un preşedinte şi 2 membri).

4.       Comisiile federale pe ramuri de sport de la punctul 2a,b,c,d au ca preşedinţi vicepreşedinţii federaţiei pentru ramurile de sport respective, iar membrii Biroului Federal fac parte din comisiile federale, potrivit specialităţilor lor din Biroul Federal conform Art. 42. Membrii Biroului Federal nu pot face parte din comisia de apel.

5.       Comisiile federale pe ramuri de sport ca organisme de lucru ale Biroului federal se ocupă de întreaga activitate a ramurii sportive respective, întocmesc şi aprobă toate documentele, programele, hotărârile din ramura sportivă pentru Biroul federal sau Biroul Executiv.

6.       Comisiile federale şi colegiul antrenorilor sunt statutar constituite în prezenţa a jumatate plus unu din din totalul membrilor lor şi pot lua decizii numai dacă este prezent preşedintele comisiei, secretarul general sau/şi secretarul federal. În cadrul comisiilor pe ramuri de sport, în lipsa preşedintelui din motive întemeiate, acesta poate delega pentru şedinţe un membru al Biroului federal din ramura respectivă să-I preia atribuţiile.

7.       Şedinţele comisiilor pe ramuri sportive sunt de regulă lunare. Comisia arbitrilor şi colegiul antrenorilor se întrunesc de 2 ori pe an, activitatea acestora desfăşurându-se curent în cadrul comisiilor pe ramuri de sport.

8.       Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritate simplă a voturilor celor prezenţi la reuniunea respectivă. Activitatea comisiilor se consemnează în procese verbale scrise şi semnate de toţi membrii prezenţi în registrul comisiei care este document oficial al federaţiei. Şedinţele comisiilor şi colegiului antrenorilor nu sunt publice.

 

 

CAPITOLUL V

 

Art. 50Asociaţiile judeţene de modelism şi a Municipiului Bucureşti.

Asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti de modelism sunt persoane juridice de drept privat care se înfiinţează şi funcţionează potrivit articolului 22 din prezentul statut.

1.       Aceste asociaţii se afiliază la federaţie cu respectarea statutului şi regulamentelor federaţiei, care sunt obligatorii pentru membrii care le compun.

2.       Scopul asociaţiilor judeţene de modelism şi a Municipiului Bucureşti este organizarea activităţii de modelism la nivel judeţean, respectiv municipal.

3.       Obiectivele şi atribuţiile, drepturile şi îndatoririle acestor asociaţii decurg din statutul şi regulamentele federaţiei şi din puterea delegată de federaţie.

4.       Asociaţiile judeţene de modelism şi a Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului şi regulamentelor proprii care trebuie aprobate de Biroul federal prin efectul afilierii la federaţie.

5.       Principalele atribuţii ale asociaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti:

 1. elaborează o strategie a modelismului în judeţul respectiv;

 2. organizează şi conduce activitatea competiţională la nivel judeţean;

 3. organizează la nivelul judeţelor cursuri de formare a instructorilor sportivi şi a arbitrilor;

 4. se ocupă de dezvoltarea în judeţ a bazei materiale a modelismului;

 5. acţionează pentru înfiinţarea de noi secţii de modelism în cluburile existente şi iniţiază înfiinţarea de cluburi noi.

 6. stabilesc şi aplică măsuri pentru promovarea toleranţei în sport şi a spiritului de fair play;

 7. colaborează cu D.T.S. judeţene pentru organizarea de competiţii proprii la nivel judeţean şi de realizarea de baze sportive pentru modelişti;

 8. pot primi spre organizare din partea federaţiei de campionate naţionale sau alte concursuri de interes naţional;

 9. realizează venituri proprii şi administrează mijloace financiare şi materiale proprii conform prevederilor legale şi regulamentelor proprii;

 10. asigură evidenţa şi statistica activităţii de modelism în judeţ;

 11. au câte un reprezentant cu drept de vot în Adunarea Generală;

Conform legii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a Municipiului Bucureşti recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti de modelism.

6.       Asociaţiile judeţene de modelism şi a Municipiului Bucureşti nu pot participa cu sportivi legitimaţi în numele acestora la finalele campionatelor naţionale sau la alte concursuri interjudeţene sau de interes naţional.

7.       Sportivii legitimaţi la asociaţiile sportive cu şi fără personalitate juridică, legitimaţi la asociaţia judeţeană de modelism sau a Municipiului Bucureşti, pot participa la campionatele naţionale numai dacă asociaţiile lor se transformă în cluburi sportive recunoscute de Ministerul Tineretului şi Sportului cu Certificat de identitate sportivă, înscrise în Registrul Sportiv şi afiliate la federaţie.

8.       Sportivii legitimaţi la cluburile sportive afiliate la federaţie şi la asociaţia judeţeană respectivă pot participa şi la campionatele naţionale organizate de federaţie şi la campionatele judeţene organizate de asociaţia judeţeană respectivă.

 

 

CAPITOLUL VI

 

Art. 51Mijloace financiare şi materiale

1.       Pentru a-şi desfăşura activitatea, F.R.Md. dispune de conturi în lei şi valută la bancă şi trezorerie în Municipiul Bucureşti.

2.       Veniturile şi cheltuielile de orice natură, indiferent de sursa de finanţare sunt cuprinse în bugetul anual al federaţiei.

3.       Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli se face astfel:

 1. potrivit competenţelor stabilite în statutul şi regulamentele federaţiei, pentru acţiunile şi hotărârile înscrise în programele şi calendarele federaţiei aprobate de Biroul federal sau Biroul Executiv, după caz;

 2. cu respectarea destinaţiei sumelor acordate ca subvenţie de organele administraţiei centrale, de Ministerul Tineretului şi Sportului sau de organele administraţiei  locale, pe bază de contract şi programe ale F.R.Md. ca structură sportivă fără scop lucrativ, de utilitate publică şi interes naţional şi internaţional;

4.       Bugetul anual va cuprinde la partea de venituri:

 1. venituri proprii şi sume destinate finanţării unor programe sportive de modelism de utilitate publică:

 2. sume acordate ca subvenţii din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, a altor organe ale administraţiei centrale şi locale, destinate finanţării unor programe şi funcţionării federaţiei pe bază de contracte;

 3. alte surse;

5.       Bugetul anual se aprobă de Biroul federal şi apoi de Adunarea Generală a federaţiei.

6.       Exerciţiul financiar al federaţiei este anual şi se desfăşoară pe perioada 1 ianuarie-21 decembrie. Exerciţiul financiar se încheie printr-un bilanţ contabil.

7.       Potrivit legii, F.R.Md. este scutită de impozite şi taxe locale.

8.       F.R.Md, potrivit legii, este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care a fost autorizată, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare.

9.       Soldurile anuale ale federaţiei din conturile în lei şi valută se reportează în anul următor.

 

Art. 52.

1.       Sursele de finanţare şi baza materială a F.R.Md. sunt constituite în conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000.

2.       Sursele de finanţare ale federaţiei provin din:

 1. sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contracte cu Ministerul Tineretului şi Sportului, cu alte organe ale administraţiei publice centrale ţi locale;

 2. sume provenite din taxe şi cotizaţii prevăzute în statutul şi regulamentele federaţiei, pentru cluburi, sportivi legitimaţi, arbitri, antrenori, transferări, etc.;

 3. sumele provenite din taxele obţinute prin organizarea de campionate naţionale şi competiţii internaţionale, mondiale şi europene în România;

 4. venituri obţinutedin activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei;

 5. veniturile obţinute prin contractul de reclamă şi publicitate;

 6. veniturile obţinute prin contractele de sponsorizare;

 7. donaţii şi alte venituri în condiţiile legii;

 8. dobânzile şi dividendele obţinute prin plasarea disponibilităţilor realizate din venituri proprii;

 9. sume economisite şi rămase din exerciţiul anului financiar precedent;

 10. venituri obţinute din valorificarea bunurilor din patrimoniul federaţiei;

3.       Federaţia Română de Modelism poate deţine în proprietate, coproprietate, în administraţie directă, în folosinţă şi/sau prin închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale ca: imobile, baze sportive, poligoane terestre şi acvatice pentru modelism, mijloace de transport, aparatură şi materiale specifice pentru organizarea de competiţii şi pregătirea sportivilor.

4.       F.R.Md. ca persoană juridică de drept privat şi utilitate publică poate primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile, terenuri şi vehicule din patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

5.       Dobândirea mijloacelor financiare şi materiale ale federaţiei precum şi administrarea acestora se face în condiţiile legii.

6.       Federaţia dispune de bunurile aflate în proprietatea sa sa şi de bunurile aflate în administrarea sa şi poate încheia contracte de închiriere pentru bunurile şi serviciile necesare de care nu poate dispune altfel cu aprobarea Biroului Federal sau a Biroului Executiv, după caz.

7.       F.R.Md. are organisme proprii de administrare şi gestionare a bugetului şi patrimoniului constituite conform legii, precum şi a statutului şi regulamentelor proprii.

8.       F.R.Md. se supune verificărilor financiare potrivit legii şi statutului propriu.

 

Art. 53.

1.       Federaţia Română de Modelism deţine exclusivitatea:

 1. dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în echipament de concurs şi de reprezentare când aceştia participă la competiţii organizate de federaţie sau în numele federaţiei;

 2. dreptul de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

 3. dreptul de reclamă, publicitate şi de transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile pe care le organizează sau la care participă după caz;

2.       Drepturile menţionate la aliniatul (1) al acestui articol pot fi cesionate de federaţie în condiţiile legii.

 

Art. 54.

1.       Unităţile afiliate care nu şi-au plătit cotizaţia anuală şi taxele de viză până la 31 martie sunt suspendate şi nu pot participa prin sportivii lor la sistemul competiţional naţional.

2.       Aceste unităţi pot plăti ulterior taxele restante cu majorare conform regimului taxelor şi cotizaţiilor aprobat de Biroul federal, după care se ridică suspendarea şi pot participa la competiţiile naţionale.

3.       Unităţile afiliate care timp de 2 ani nu plătesc cotizaţia anuală şi taxele de viză ale sportivilor şi nu participă astfel la sistemul competiţional îşi pierd calitatea de membru afiliat şi sunt radiaţi cu aprobarea Biroului Federal şi a Adunării Generale. Aceste unităţi se pot reafilia la federaţie urmând procedurile articolelor 16, 17 şi 18 din prezentul statut şi plătind cotizaţia şi taxele de viză pentru anul afilierii.

4.       Biroul federal prin regimul taxelor şi vizelor la F.R.Md., regulamentul care se elaborează anual, poate aproba scutirea de taxe pentru juniorii din palatele şi cluburile elevilor afiliate, care participă la sistemul competiţional naţional  precum şi scutirea de cotizaţii a acestor unităţi.

 

 

CAPITOLUL VII

 

Art. 55Statutul sportivilor.

1.       Sportivii din unităţile afiliate la federaţie pot fi amatori şi nonamatori.

2.       Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sporturilor din modelism, nu au relaţii contractuale de muncă cu cluburile sau asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi.

3.       Sportivii nonamatori sau profesionişti sunt cei care, pentru practicarea sporturilor din modelism încheie în condiţiile legii, cu cluburile sau asociaţiile sportive la care sunt legitimaţi:         

 1. o convenţie civilă de prestări servicii;

 2. un contract individual de muncă pe baza căruia obţin licenţa de sportiv profesionist, care le conferă statutul de sportiv profesionist;

 3. în campionatele federaţiei toţi sportivii au aceleaşi drepturi indiferent de statutul acestora.

 

 

CAPITOLUL VIII

Art. 56. Competiţii

1.       Federaţia Română de Modelism este singura în măsură să decidă în legătură cu planificarea şi organizarea competiţiilor interne de modelism la care participă membrii afiliaţi.

 1. Pentru a putea participa la competiţiile naţionale, un sportiv trebuie să fie legitimat la un club sportiv afiliat la federaţie.

 2. Sportivii se pot înscrie şi participa la competiţiile naţionale numai dacă prezintă avizul medical eliberat de unităţile de medicină sportivă.

2.       Federaţia Română de Modelism este singura în măsură să organizeze competiţii internaţionale oficiale, campionate mondiale, europene, etape de cupă mondială şi campionate balcanice în România la ramurile sportive de modelism definite în statut.

3.       Biroul Federal şi Adunarea Generală prin aprobarea calendarului internaţional pot aproba organizarea de concursuri internaţionale de către cluburile afiliate cu respectarea statutului şi regulamentelor federaţiei.

4.       Organizarea de campionate mondiale şi europene de modelism în România de către federaţie se face cu aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului.

5.       Participarea loturilor naţionale la campionatele mondiale şi europene se face cu aprobarea Biroului Federal sau a Biroului Executiv dar şi cu aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului indiferent de care este sursa de finanţare a participării.

6.       Participarea sportivilor din cluburi la concursurile internaţionale, în cheltuiala sportivilor sau a acestor cluburi, se face cu aprobarea Direcţiilor Judeţene Pentru Tineret şi Sport şi a Biroului Executiv, cu respectarea regulamentelor internaţionale şi a regulamentelor federaţiei.

7.       Transferul sportivilor români legitimaţi la F.R.Md., la cluburi în străinătate se face cu aprobarea Biroului Federal numai dacă aceştia îşi păstrează cetăţenia română, se legitimează la cluburi în străinătate şi doresc să participe în echipa naţională a ţării respective şi să joace pentru această ţară, cu aprobarea federaţiei internaţionale.

8.       Sportivii modelişti legitimaţi la federaţie, care au plecat în străinătate şi care au renunţat la cetăţenia română, nu mai au nici o obligaţie faţă de F.R.Md. şi nu mai pot participa la competiţiile naţionale pe perioada când revin în ţară în vizită ca cetăţeni străini.

 

 

CAPITOLUL IX

 

Autoritatea disciplinară

Art. 57.

1.       Autoritatea disciplinară în activitatea de modelism se exercită deplin şi legitim potrivit:

 1. competenţelor date de Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al F.R.Md. şi al tuturor celorlalte structuri sportive din modelism, de către Ministerul Tineretului şi Sportului;

 2. statutelor şi regulamentelor F.R.Modelism şi ale membrilor afiliaţi;

2.       Potrivit Legii 69/2000 prin delegare, acţiunea de supraveghere şi control se poate exercita şi de către F.R.Md. pentru cluburile şi asociaţiilor judeţene afiliate.

3.       Potrivit Legii 69/2000, supravegherea şi controlul exercitat de Ministerul Tineretului şi Sportului, nu substituie controlul propriu instituit de F.R.Md. şi de către unităţile afiliate potrivit statutelor şi regulamentelor proprii. Controlul financiar al federaţiei şi unităţilor afiliate revine cenzorilor şi comisiilor de cenzori ale acestora.

4.       Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:

 1. un sistem coerent de sancţiuni, corespunzător activităţii de modelism în funcţie de gravitatea faptelor;

 2. diferenţierea graduală a faptelor, aplicarea sancţiunilor, excluderea dublei sancţiuni pentru aceeaşi faptă, excluderea retroactivităţii în aplicarea sancţiunilor, interdicţia de a da sancţiuni pentru faptele săvârşite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

 3. cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează, agravează răspunderea făptuitorului şi cerinţele pentru stingerea sau suapendarea sancţiunii;

 4. competenţele privind cercetarea faptei, determinarea şi aplicarea sancţiunii;

 5. garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancţiunilor aplicate;

5.       Conform legii, revocarea recunoaşterii funcţionării F.R.Modelism, cluburilor şi asociaţiilor judeţene de modelism şi a municipiului Bucureşti, este de competenţa Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

 

CAPITOLUL X

 

Măsuri disciplinare

 

Art. 58. Comportamentul nesportiv, nerespectarea statutului şi a regulamentelor F.R.Md. de către membrii afiliaţi şi membrii acestora, precum şi de către oficiali, sunt sancţionate în plan disciplinar.

 

Art. 59.

1.       Măsurile disciplinare aplicabile cluburilor şi asociaţiilor sportive sunt:

 1. avertisment;

 2. blam;

 3. amendă;

 4. anularea rezultatelor într-un concurs;

 5. suspendarea dreptului de a organiza competiţii pe o perioadă determinată;

 6. suspendarea dreptului de a participa în competiţii pe o perioadă determinată;

 7. excluderea din F.R.Md.;

2.       Măsurile disciplinare aplicabile persoanelor fizice sunt:

 1. avertisment;

 2. blam;

 3. amendă;

 4. suspendarea din activitatea competiţională pe o anumită perioadă de timp;

 5. excluderea din activitatea competiţională în general;

 6. suspendarea din funcţia deţinută pe o perioadă determinată sau nedeterminată de timp;

 7. declararea “personna non grata”-persoană neagreată în structurile modelismului;

3.       Măsurile disciplinare pot fi cumulate şi legate între ele.

 

 

Art. 60.

1.       Competenţa soluţionării abaterilor disciplinare şi sancţionării celor în cauză revine:

 1. în prima instanţă comisiilor departamentale ale federaţiei pe ramuri de sport în funcţie de compatibilitatea acestora şi natura cazului respectiv şi ocupaţia în activitatea de modelism a persoanelor implicate;

 2. Comisiei de Apel a F.R.Modelism pentru apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în prima instanţă;

 3. Biroului federal pentru recursurile la deciziile comisiei de apel, precum şi pentru sancţiunile pronunţate de proprii lor sportivi de către cluburi;

2.       Biroul federal este ultima instanţă de recurs, deciziile sale fiind definitive şi obligatorii. Aceste decizii se adoptă numai în majoritate absolută de voturi.

3.       Biroul federal este autorizat să confirme, să modifice sau să anuleze deciziile instanţelor disciplinare ale federaţiei, privitoare la abaterile disciplinare, precum şi să adopte hotărâri proprii în legătură cu acestea potrivit prevederilor regulamentare.

 

 

CAPITOLUL XI

 

Art. 61.Litigii

1.       Membrii afiliaţi ai federaţiei şi membrii lor, precum şi oficialii nu au permisiunea să aducă în faţa unei instanţe judecătoreşti litigiile de natură sportivă cu F.R.Md. sau cu un membru al acesteia. El trebuie să  supună oricare din aceste litigii jurisdicţiei federaţiei, menţionată la Art. 60 din prezentul statut, sau unei comisii de arbitraj stabilită de comun acord.

2.       În legătură cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliaţi trebuie să introducă în statutele proprii o prevedere conform căreia atât ei, cât şi membrii lor nu pot supune litigiile sportive cu F.R.Md. sau cu un membru al acesteia unei instanţe judecătoreşti, având obligaţia să epiuzeze toate mijloacele legale ale jurisdicţiei sportive pentru soluţionarea diferendelor respective şi, în acest sens, să le înainteze jurisdicţiei federaţiei sau unei comisii de arbitraj stabilită de comun acord. În cadrul competenţelor sale, federaţia trebuie să supravegheze ca membrii afiliaţi şi membrii acestora să respecte această obligaţie şi să fie responsabili de consecinţele pe care le are nerespectarea ei.

3.       În cazul în care părţile aflate în litigiu nu pot cădea de acord asupra competenţei comisiei de arbitraj, Biroul federal are dreptul să ia o decizie. Această decizie este definitivă şi obligatorie.

4.       Membrii afiliaţi şi membrii acestora trebuie să respecte cu stricteţe deciziile luate de organele de jurisdicţie ale federaţiei, comisiile de arbitraj sau de Biroul Federal, ca ultima instanţă de apel.

 

 

CAPITOLUL X

 

Dizolvarea federaţiei şi lichidarea patrimoniului.

Art. 62.

1.       Dizolvarea federaţiei Române de Modelism poate fi hotărâtă numai de adunarea generală convocată şi făcută cunoscută conform prevederilor prezentului statut.

2.       Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi.

3.       O cerere de dizolvare nu poate fi admisă ca cerere de urgenţă sau ca cerere de modificare sau de completare a unei alte cereri.

4.       Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului, de asemenea cu votula minimum 2/3 din totalul membrilor afiliaţi. Fără o asemenea decizie, dizolvarea nu are efect.

5.       În situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii F.R.Modelism.

6.       Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică dizolvată.

 

 

CAPITOLUL XI

 

Dispoziţii finale

 

Art. 63. În desfăşurarea activităţii sale, Federaţia Română de Modelism colaborează cu Ministerul Tineretului şi Sportului, având obligaţia de a înainta spre aprobare acestuia, orice modificări ale actului constitutiv şi statutului său precum şi raportul de activitate pe anul precedent.

 

 

Art. 64.

1.       Biroul Federal al F.R.Md. decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul statut, corespunzător dispoziţiilor în materie ale federaţiilor internaţionale.

2.       Dacă aceste dispoziţii nu există, Biroul Federal va decide conform regulilor în drept.

3.       Deciziile Biroului Federal sunt definitive.

4.       Deciziile de natură legislativă nu devin operante decât după ce au fost aprobate de Adunarea  Generală.

 

Art. 65. În prezentul statut, referirile la genul masculin trebuiesc înţelese ca făcând referinţă şi la genul feminin.

 

 

CAPITOLUL XII

 

 

Art. 66. Intrarea în vigoare a statutului

1.       Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală a F.R.Md. din data de 18 noiembrie 2001 desfăşurată la Bucureşti.

2.       Adunarea Generală deleagă împuterniciţii federaţiei (secretar general, secretar federal) să întreprindă demersurile necesare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 114/2001 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi cluburilor sportive, registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial aprobat prin Ordinul Ministrului de Stat, ministrul justiţiei nr. 954/B/C/2000, Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, pentru:

 1. solicitarea verificării disponibilităţii denumirii actuale “Federaţia Română de Modelism” la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi rezervarea acesteia în baza “Dovezii disponibilităţii denumirii” eliberată de minister.

 2. Obţinerea de la Ministerul Tineretului şi Sportului a avizelor necesare în cadrul procedurii de reorganizare a Federaţiei Române de Modelism potrivit dispoziţiilor Legii nr. 69/2000 şi prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000;

 3. certificarea prin act emis de Ministerul Tineretului şi Sportului ca, în conformitate cu Legea nr. 69/2000, Federaţia Română de Modelism este recunoscută ca fiind de utilitate publică;

 4. înscrierea în “Registrul federaţiilor” înfiinţat la tribunal în a cărei circumscripţie este sediul F.R.Modelism şi, pe această bază, înregistrarea în evidenţa fiscală a organului financiar în a cărui rază teritorială se află sediul federaţiei;

 5. Înscrierea federaţiei în “Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial” ţinut de Ministerul Justiţiei;

 6. Înscrierea F.R.Modelism în “Registrul sportiv” ţinut de Ministerul Tineretului şi Sportului şi, ca urmare a înregistrării, atribuirea “Numărului de identificare” şi a “Certificatului de identitate sportivă” în baza căruia Federaţia Română de Modelism este recunoscută ca structură sportivă.

 

 

 

 

  PREŞEDINTE                                            SECRETAR GENERAL

 

                       

                                  Radu BERCEANU                                             Mihail ZANCIU

 

 

 

 

 

 

Download in

format Word